ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:50
ކޯލް ޕަލްމާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ކޯލް ޕަލްމާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިތުރު ވަގުތުގެ ޕެނަލްޓީން، ސިޓީ އަތުން ޗެލްސީ އަށް ޕޮއިންޓެއް!
 
މެޗު އެއްވަރުވީ 4-4 ން

އިތުރު ވަގުތުގެ ޕެނަލްޓީން ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ އެއްވަރުވުކޮށް, ޗެލްސީން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗު އެއްވަރުވީ 4-4 ނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ސިޓީން ކުރި ހޯދީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ހާލަންޑެވެ. މިއީ ކުކުރޭލާ ހާލަންޑަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީ އެކެވެ. އެކަމަކު ތިން މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރ ތިއާގޯ ސިލްވާ ލަނޑު ޖަހާ ޗެލްސީ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނެވެ. އަދި ގިނައިރެއް ނުވެ ސިޓީގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ސްޓާލިންގ ލަނޑު ޖަހާ ޗެލްސީ އަށް ކުރިހޯދައިދިނެވެ. އެލީޑްގައި ޗެލްސީ އަށް އޮވެވުނީ އެންމެ އަށް މިނިޓެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ބާނާޑޯ ސިލްވާ ނެގި ހުރަސް ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން އަކަންޖީ ޖެހި ލަނޑާއެކު ހާފް ނިމުނީ 2-2 ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

Advertisement

ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނިޓްގައި އަލުން ކުރިހޯދީ ސިޓީންނެވެ. އެއީ އަލްވަރޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތުން ހާލަންޑް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެކަމަކު ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ނިކޮލަސް ޖެކްސަން ލަނޑު ޖަހާ ޗެލްސީން އަލުން އެއްވަރުކުރިއެވެ. 86 ވަނަ މިނިޓްގައި ރޮޑްރީ ލަނޑު ޖެހުމުން މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީކަމަށް ބެލެވުނެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޗެލްސީއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ސިޓީ އަތުން ޗެލްސީން ޕޮއިންޓެއް ހޯދިއެވެ. ރުބެން ޑިއާޒް ކުރި ފައުލަށް, އިތުރު ވަގުތުގެ ފަސްވަނަ މިނިޓްގައި ދިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ މިސީޒަންގައި ސިޓީން ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވި ޒުވާން ފޯވާޑް ކޯލް ޕަލްމާއެވެ.

މެޗުން މޮޅުނުވިޔަސް ސިޓީ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނާގައިވާ ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް