ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:43
ބިދޭސީންތަކެއް އެއްވެފައި އޮތްތަނެއްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ބިދޭސީންތަކެއް އެއްވެފައި އޮތްތަނެއްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކިޑްނެޕްކުރުމުގެ މައްސަލަ
ބިދޭސީއެއް ކިޑްނެޕްކުރި ބިދޭސީއަކު ބަންދުކޮށްފި
 
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާ ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
 
ކިޑްނެޕަރަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީއެއް
 
މީހަކު ރަހީނުކޮށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވޭ

ބިދޭސީއެއް ކިޑްނެޕްކުރި ބިދޭސީއަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ބިދޭސީ މީހާ ކިޑްނެޕްކުރި މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާރިފް ހޮސައިން (37އ) ކަމަށެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެންނެވެ. އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތެއް ވުޖޫދުވާ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންތަކުންނާއި، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާއި ސީނުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކުން އޭނާ މީހަކު ރަހީނުކޮށް އިންޒާރުދީ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

އަދި ކުށުގެ އަމަލު ހިންގުމުގައި އިތުރުބަޔަކާއެކު އޭނާ ބައިވެރިވެފައި ވުމުންނާއި، އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްތަކެއް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ފެންނަކަމަށް ބަންދުގައި ބަހަށްޓަންޖެހޭ ހާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރު އޭނާއަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ ފިލައިގެން ދިއުމުގެ އިހްތިމާލުވެސް އޮތްކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް