ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:47
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން
ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރައީސް މައުމޫން ގެމެސެޖ
ދިގު 30 އަހަރު ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ތަފާތު ކުރިއެރުންތަކާއި ތަރައްޤީ ޙާސިލުކުރެވުނު: ރައީސް މައުމޫން
 
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފަވޭ
 
ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ލިބުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ
 
ތަރައްޤީގެ ލަނޑު ދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައިވޭ

ދިގު 30 އަހަރު ދުވަހު ދިވެހި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ތަފާތު ކުރިއެރުންތަކާއި ތަރައްޤީ ޙާސިލުކުރެވުނުކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ދިގު 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ތަފާތު ކުރިއެރުންތަކާއި ތަރައްޤީ ޙާސިލުކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، ރައީސް މައުމޫން ވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހާސިލުކުރެވުނު ތަރައްޤީގެ ލަނޑު ދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި، ރާއްޖެއަށް ހެޔޮ އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ލިބުމާއި، އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކޮށް، އަމާން އޮމާން ކަމާއި އެކުގައި ތަރައްޤީގެ އިތުރު ލަނޑު ދަނޑިތަކެއް ހާސިލު ވެގެން ދިއުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:17
ނުރަބޯ
ފުރިހަމަ ބާރާއެކު 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރަން ލިބުމުން ނިސްބަތުން މާބޮޑު ލުއިފަސޭހަ ތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދެވިފައެއްނެތް. އަދި މިގައުމު މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ހާއްޔަކަށް ވެގެން ދިޔައީ އޭނާ ގެންގުޅުނު ދޯހަޅި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން.