ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:22
އައިކާއޯ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
އައިކާއޯ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިކާއޯ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
އައިކާއޯ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓްގެ 5 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ރެގިއުލޭޓްރީ ބޮޑީއަކީ ދާސާ
 
މި ޕްރޮގްރާމަކީ އައިކާއޯ ގެ ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ ކާސޭޕީ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ގުޅިގެން ހިންގި ކޯސްތަކެއް
 
މި ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ 5 ދުވަހާއި 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އައިކާއޯ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓްގެ 5 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނަޒީފް ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމަކީ އައިކާއޯ ގެ ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ ކާސޭޕީ ގެ ބޭފުޅުންނާއި ގުޅިގެން ހިންގި ކޯސްތަކެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ނަޒީފް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ އެއާލައިންތަކާއި، އޮޕަރޭޓަރުންނާއި، އޭވިއޭޝަން ސެކުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ސެކުއިރިޓީ އެވެއާނެސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ 5 ދުވަހާއި 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަމަށްވެސް ނަޒީފް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަގުސަދެއްގެ ގޮތުގައި ނަޒީފް ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެއާލައިންތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ދެވެންޖެހޭ ހުއްދަތަށް ދިނުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓްތައް ހުޅުވުމާއި، އެއާޕޯޓްތައް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމްކުރުމާއި، ޓާމިނަލްއަކަށް ގެންނަ ބަދަލާއި، ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓްތަކުގައި ބަހައްޓާ ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށްވެސް ހުއްދަ ދޭނީ ރެގިއުލޭޓްރީ ބޮޑީ އިންކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ރެގިއުލޭޓްރީ ބޮޑީއަކީ ދާސާކަމަށްވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް