ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:59
ލަންކާ ކުޅުންތެރިން ވޯލްޑްކަޕުގައި: ސެމީ އަށް ނުގޮސް ވަނީ ކަޓާފައި
ލަންކާ ކުޅުންތެރިން ވޯލްޑްކަޕުގައި: ސެމީ އަށް ނުގޮސް ވަނީ ކަޓާފައި
ގޫގުލް
ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ތާއީދާއެކު ލަންކާ ކްރިކެޓް ބޯޑު އުވާލަން ޕާލިމެންޓުން ފާސްކޮށްފި
 
ލަންކާގެ މިހާރުގެ ކްރިކެޓް ބޯޑާއި ޗެއާމަން ޝައްމި ސިލްވާގެ މެނޭޖްމަންޓަށް އިތުބާރެއް ނެތް: އިދިކޮޅު ލީޑަރު ސަޖިތު

ސްރީލަންކާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑު އުވާލަން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓް (ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން) ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

މި ގޮތަށް ނިންމީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕުގައި ލަންކާ ދެއްކި ދަށް ކުޅުމާއި މާއަވަހަށް މުބާރާތުން ކެޓުމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ރޯޝަން ރަނަސިންހާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ބޯޑު އުވާލަން ނިންމެވި ނިންމުމަށް ކޯޓުން ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ. މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ކޯޓް އޮފް އެޕީލްއިން ނިންމީ ބޯޑު އުވާނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު ލަންކާގެ ޕާލިމެންޓުން ބޯޑު އުވާލަން ނިންމީ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ތާއީދާއެކުގަ އެވެ. އެއީ ކްރިކެޓް ބޯޑު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލުމާއެކުގަ އެވެ. ސްރީލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ސަޖިތް ޕްރެމަދާސާ ވިދާޅުވީ ބޭނުންވަނީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓްގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ލަންކާ ކްރިކެޓްގެ ހައިބަތު ދައްކައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޯޓް އޮފް އެޕީލްއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމި ނަމަވެސް ލަންކާގެ މިހާރުގެ ކްރިކެޓް ބޯޑާއި އެބޯޑުގެ ޗެއާމަން ޝައްމި ސިލްވާގެ މެނޭޖްމަންޓަށް އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއަށްވުރެ މާބޮށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާ ގައުމީ ޓީމު އިއްޔެ ވަނީ ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހު އެނބުރި ލަންކާ އަށް ގޮސްފަ އެވެ. ޓީމު ލަންކާއަށް ދިއުމާ ދިމާކޮށް ޗީފް ސެލެކްޓަރު ބުނެފައިވަނީ ޓީމު ތެރޭގައި ކުދިކުދި ގްރޫޕްތައް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ގޮތްނޭނގޭ ރޭވުންތަކެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލަންކާ މާ އަވަހަށް މުބާރާތުން ކެޓީ އެއް ފެންވަރެއްގައި ޓީމުގެ ކުޅުން ދެމެހެއްޓިފައިނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މެއި މަހު ދެ އަހަރު ދުވަހަށް އިންތިހާބުކުރި ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރިކަން ސްރީލަންކާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ރޯޝަން ރަނަސިންހާގެ އެންގެވީ ރަސްމީ ސިޓީއަކުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ އައު ބޯޑެއް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ހަތް މެންބަރުންގެ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއެއް އައްޔަންކުރައްވާފަ އެވެ.

ލަންކާ ކުޅުންތެރިންނާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު - ގޫގުލް

މިކަން ލަންކާ ސަރުކާރުން ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ)އާ ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޖަމާއަތުގެ ކިބައިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގަތީ އޭނާގެ މި ނިންމުމަކީ ސިޔާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލުމަށެވެ. އަދި މިއީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް "ކޮރަޕްޝަން ހާއްޔަކަށްވުމުން،" ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގެނައި ބަދަލެއް ކަމުން، މިކަން ގަބޫލުކޮށް، ލަންކާ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ކްރިކެޓަށް ވަންނަކަމުގައިވާނަމަ އެ ގައުމެއް އައިސީސީން ސަސްޕެންޑްކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ލަންކާގެ މި ނިންމުމާމެދު އައިސީސީން އަދި ވަކިއެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

ލަންކާ ކްރިކެޓް އޮތީ ކުޅުންތެރިންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކުން ފުނިޖެހިފައި. މެނޭޖްމަންޓް ކޮރަޕްޝަން، ފައިސާ އަށް އިހުމާލުވުމާއި، މެޗު ފިކްސިންގެ ތުހުމަތުތަކެއްގެ ތެރޭގައި
އައިސީއަށް ލަންކާ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ފޮނުވި ސިޓީގައިވޭ

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ މެންބަރުން މަގާމުގައި ދެމިތިބުން އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ކްރިކެޓްގައި ކޮރަޕްޝަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެކަން ތަހުގީގުކުރަން މިދިޔަ މަހު ތިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ވެސް ނަގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މިއީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުވަނުން ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓާލަން އައިސީސީން ލަންކާ ސަރުކާރަށް އެއިރު ޕްރެޝަރުކުރި އެވެ.

ލަންކާގެ ކްރިކެޓްގެ އައު އިންތިހާބު ބާއްވަން ސަޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ނެގި އިންޓަރިމް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަނަކީ 1996ގެ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކެޕްޓަން އަރުޖުނާ ރަނަތުންގާ އެވެ. އަދި ކޮމިޓީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ކިރިޔަކިރިޔާ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވި ލަންކާ މުބާރާތުގައި ދައްކާފައިވަނީ ވަރަށް ދަށް ކުޅުމެކެވެ. އަދި އިންޑިޔާ އަތުންވި ބައްޔަކީ ކްރިކެޓްގައި ޓީމަކުން ހަތަރުވަނަ އަށް ހެދި އެންމެ ދަށް ސްކޯ އެވެ. މިކަމާ ލަންކާ ރައްޔިތުން ވަނީ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އޮފީސް ދޮށަށް އެއްވެ މުޒާހަރާވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިކަން ހުއްޓުވަން ލަންކާ ސަރުކާރަށް ފުލުހުން ވެސް ނެރެ، ފޯރިއަށް ބައިތިއްބަން ޖެހުނެވެ.

ލަންކާ ކުޅުންތެރިން ވޯލްޑްކަޕުގައި: ސެމީ އަށް ނުގޮސް ވަނީ ކަޓާފައި - ގޫގުލް

މިހިސާބަށް ދިއުމުން ލަންކާގެ ކްރިކެޓްގެ ނާކާމިޔާބީގެ ވާހަކަ އާއި ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ޕާލިމެންޓް މެންބަރުން ވަނީ ޗެމްބަރުގައި ދައްކަން ފަށައިފަ އެވެ. އިންޓަރިމް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަންގެ ބޭބެ އަދި ލަންކާގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރު ޕްރަސަންނާ ރަނަތުންގާ މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހު ޕާލިމެންޓްގައި ވިދާޅުވީ 96ގައި ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުވުމަށްފަހު ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުގައި ފައިސާގެ އޮއިވަރު ހިނގަން ފެށި ކަމަށާއި މިއީ ވައްކަންކުރަން ލިބިފައިވާ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ހަރިން ފެނާންޑޯ އަކީ ހަރުކަށި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ގާނޫނެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އައިސީސީން ވެސް ދެކޭ ގޮތުގައި ކްރިކެޓް ކުޅޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ލަންކާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކޮރަޕްޓް އެއް ގައުމުކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ މި ނިންމުން ރާއްޖެ އަށް މިސާލަކަށް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ކުޅިވަރުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޖަމާއަތްތަކުން ކުޅިވަރު ގައުމީ ޓީމަށް ނުކުޅެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޝަނެއްގެ ބިރު ކަމަށްވާތީ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް