ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:28
މީރާ
މީރާ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
މީރާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް
އޮކްޓޫބަރު މަހު، މީރާއިން 2.01 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
 
އޮކްޓޫބަރު 2023ގައި މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޖީއެސްޓީން
 
މިއީ އޮކްޓޫބަރު 2023ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ %29.7 ގިނަ އަދަދެއް
 
މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ %61.3 އިތުރު އަދަދެއް

އޮކްޓޫބަރު 2023ގައި މީރާއަށް 2.01 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައި ވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާނަމަ, މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ %61.3 އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި، އޮކްޓޫބަރު 2023ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ %29.7 އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އޮކްޓޫބަރު 2022ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު އޮކްޓޫބަރު 2023ގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ޖީއެސްޓީ، ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް، އެކްސްޕަޓްރިއޭޓް ކޯޓާ ފީ، އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ ޖީއެސްޓީ، އެއަރޕޯޓު ޓެކުހާއި ފީ، އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާއަށް ފަސްވުންކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި، ސެޕްޓެންބަރު 2022އާ އަޅައިބަލާއިރު، ސެޕްޓެންބަރު 2023ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އިންސައްތަ %16.9ށް އިތުރުވެފައި ވުމުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، އޮކްޓޫބަރު 2023ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ، ޓެކުހުގެ މުހިންމު ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހެއް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުން، މި ސުންގަޑި އޮކްޓޫބަރު 2023ގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާއަށް ފަސްވުމުން ކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އޮކްޓޫބަރު 2023ގައި މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޖީއެސްޓީން ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގެއެވެ. އެއީ %65.74 ނުވަތަ 1.32 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ އިންކަމް ޓެކުހުންނެވެ. އެއީ %8.02 ނުވަތަ 161.47 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓުގެ ގޮތުގައި 152.82 މިލިއަން ރުފިޔާ (%7.59)، ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 92.56 މިލިއަން ރުފިޔާ (%4.60)، އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީގެ ގޮތުގައި 77.19 މިލިއަން ރުފިޔާ (%3.83)، އަދި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި 205.72 މިލިއަން ރުފިޔާ (%10.22) ލިބިފައިވެއެވެ.

އޮކްޓޫބަރު 2023ގައި ބަލައިގެންފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 77.10 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް