ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:19
ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އާތިފް
ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އާތިފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކެއަރ ސޮސައިޓީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ދެވެންޖެހޭ: ކެއަރ ސޮސައިޓީ
 
މިހާރު ކެއަރ ސޮސައިޓީ ހިންގަމުންދަނީ މުސްތަޤިއްލު ބޯޑެއްގެ ދަށުން
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުމަކީ ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އަމާޒު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ކެއަރ ސޮސައިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ، މީގެ 25 އަހަރު ކުރިން ގެއެއްގެ ސިޓިންގ ރޫމުން ފެށުނު މި މަސައްކަތް މިހާރު ނުހަނު ފުޅާވެ މިހިސާބަށް އައިސްފައިވާއިރު، މިހާރު ކެއަރ ސޮސައިޓީ ހިންގަމުންދަނީ މުސްތަޤިއްލު ބޯޑެއްގެ ދަށުންކަމަށެވެ.

އާތިފް ވަނީ ކެއަރ ސޮސައިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް ކެއަރ ސޮސައިޓީން 75 ކުދިން ޚިދުމަތް ހޯދާކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފަށައިގަންނަ އުމުުރުގެ ގިނަ ކުދިންކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވީ، ފެނުމާއި އަޑުއިވުން ނޫން ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުމަކީ ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އަމާޒުކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ކެއަރ ސޮސައިޓީން ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އުނގެނުމުގައި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި، އޯޓިޒަމްއާއި އެނޫން ވެސް އެކި ގިންތިތައް ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން އެފަދަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭކަމަށާއި، ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ބޯޑުގެ މިހާރުގެ ވިސްނުމަކީ އެ އަމާޒަށް ދިއުންކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ބައެއް ފަހަރު މުއާމަލާތުކުރުން ލަސްވުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުން، އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ނެތި އެއީ އޯޓިޒަމްކަމަށް ނިންމާ ފަހަރުވެސް އަންނަ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޑައިގްނޯސް ނިޒާމަކީވެސް އެންމެ ފުރާ ފުރިހަމަވެފައިވާ ނިޒާމެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށް 25 އަހަރުވެގެންދާއިރު، މިވަގުތު 20 މުވައްޒަފުންނާއި، ބޯޑުގެ 7 މެންބަރުންނާއި އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބަދަހި އާއިލާއެއް އޮތްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އާތިފް ވަނީ އާންމުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް ކެއަރ ސޮސައިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް