ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:14
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ އާރަށު މައްސަލަ
ޖޫރިމަނާ ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރެއް ހައިކޯޓުން ނެރެފައިވާތީ، ޔާމީން އަތުން ފަސްމިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި
 
ޖަލު އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައި
 
އިސްތިއުނާފު މައްސަލައަށް ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން ހައިކޯޓުން އޮތީ ނިންމާފައި
 
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރި ޙުކުމާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނެރެފައިވާތީ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުލަތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

ވ. އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރިޝްވަތު ނަންގަވައި، އެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރައްވާފައިވާތީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައި، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޙުކުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ 5،000،000 (ފަސްމިލިއަން) ޔޫއެސް ޑޮލަރު ޙުކުމުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި ޔާމީން ދައްކާފައިނުވާތީ ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

އެއީ މީރާއިން އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޮނުވި ނޯޓިސްއާ އެއްގޮތަށްވެސް ޔާމީން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 50 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ދައްކަން އަންގާފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް، ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައެޅި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމާބެހޭ މައްސަލައެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނިކޮށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ޖޫރިމަނާ އަމުރު ފަސްކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެއީ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައާއެކު ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުން ފަސް ކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައެވެ.

ހައިކޯޓުން ނިންމީ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައަށް ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ ޖޫރިމަނާއާގުޅޭ ބައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި، އަދި ޖަލު އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވާތީ ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމުގައި ދައްކަން އަންގާފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްދެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް