ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:25
"ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް" ލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި ސްކީމްގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
"ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް" ލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި ސްކީމްގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ - ޗައިނާ
ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން ދެމި އޮތީ އިހުތިރާމާއި އެއްބާރުލުން ދެމި އޮތުމަށް ޒުވާނުންގެ ދައުރު ބޮޑު - ސަފީރު
 
ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނީ ވެސް ޒުވާނުން މެދުވެރިވެގެން ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި
 
އެކި ދާއިރާތަކުން އެހީތެރިވާން ޗައިނާ ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާ، ވަރުގަދަ ބާރުވެރި ރާއްޖެ އެއް ދެކިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން ދެމި އޮތީ އިހުތިރާމާއި އެއްބާރުލުމާއި އެކުގައި ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ވެންގް ލިޒިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗައިނީޒް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް ލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި ސްކީމްގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ލިޒިން ވިދާޅުވީ އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް އަބަދުވެސް މުއާމަލާތުކުރަމުން އައީ އެއް ހަމައެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ވަނީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މިހާރު ވެސް އޮތް ގާތް ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޗައިނާ އިން އަބަދުވެސް ރާއްޖެ އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން އެހީތެރިވާން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގައުމެއްގެ ކުރިމަކަގީ އެ ޤައުމެއްގެ ޒުވާނުން ކަމަށް ވާއިރު ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އާއި ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނީ ވެސް ޒުވާނުން މެދުވެރިވެގެން ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ރާއްޖެ ހަރުދަނާކޮށް، ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ރަހުމަތްތެރިކަން ދަމަހައްޓަން ބާރު އެޅުމަކީ ކުރައްވާ އުންމީދެއް ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ ގުޅުން އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ޒުވާނުންގެ ޒިންމާ ބޮޑުކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޒުވާނުންނަކީ މިހާރަށް ވުރެ ބާރުވެރި ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް އެކަމަނާގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ދެ ގައުމުގެ އެކުވެރިކަމާއި މެދު ޒުވާނުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި ވަނީ މުހިންމު ޒިންމާ އެއް ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހު ސްކީމް ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުން ވެސް އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފުމަށާއި، ތައުލީމާއި ހުނަރު އުނގެނެން ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިފުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ބަލާއިރު ސަޤާފީ އަދި ތައުލީމުގެ ދާއިރާ އަކީ އެންމެ މުހިންމު ދާއިރާތައް ކަމަށް ވެސް ޗައިނާ ސަފީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ ޒުވާނުންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދާދިނުމަށް ޗައިނާ އޮންނާނީ އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުމަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ދެ ޤައުމުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބައެއް އެހީތަކަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އަދި މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާ، ވަރުގަދަ ބާރުވެރި ރާއްޖެ އެއް ދެކިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް