ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:49
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލިސް ހުއްޓިފައި އޮތުން
މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި އޮންނަ މައްސަލަ އައިޕީޔޫގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ 5 ފަހަރު އެޖެންޑާކޮށްގެން ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި ވަނީ އީވާ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވަން އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގަތުމުން
މިހާރު މިކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަ އެއް ސުޕްރީމްކޯޓުގައި އެބަ ކުރިއަށްދޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓުވާފައި އޮންނަ މައްސަލަ އިންޓަރ ޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ)ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނުދިނުމަށް މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި އޮންނަ މައްސަލަ އައިޕީޔޫގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައިކަން ރާއްޖެޓީވީ އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕާއި ގުޅުމަށް ކުރި މަަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާބު ވެފައި ނުވާތީ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން އުޒުރުވެރިވެވަަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ. ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ އެޖެންޑާ ކުރީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް ތަފާތު 5 ފަހަރެއްގެ މަތިން މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރި ނަމަވެސް އެ 5 ޖަލްސާ އަށް ވެސް އީވާ ވަނީ ސަލާމް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ 49 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުގައެވެ.

އެމްޑީޕީން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަށް ފަހުގައިކަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އާއި މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު ގަވާއިދު މާނަކުރާ ގޮތް ތަފާތެވެ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ ޤަރާރު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެހެން މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއާ އެކު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ.

މިހާރު މިކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަ އެއް ސުޕްރީމްކޯޓުގައި އެބަ ކުރިއަށްދެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި މައްސަލަ އަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްނުދާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މާނަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލަ އަށް ޑިމޮކްރެޓްސް، ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ވަނީ ތަދައްޚުލުވެފައެވެ.

މަޖިލީހުގައި މިދިޔަ ދައުރުގައި ހިނގާފައިވާ ނުރަނގަޅު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ވެސް އައިޕީޔޫ އިން ވަނީ ކޮމެންޓްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަކި މެންބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މައްސަލަ ފަދަ ކަންކަމުގައި އައިޕީޔޫ އިން ބަސްބުނެފައި އެބަހުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް