ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:06
ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ދައްކުވާދޭ ފޮޓޯ އެއް
ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ދައްކުވާދޭ ފޮޓޯ އެއް
ޕިކްސެލްސޯސް
ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުން
ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް - ފީނާއިރު ވެލާކަހަނބާ ހަ ފޫޓަށް ވުރެ ކައިރި ނުވެވޭނެ
 
ގުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ތަބައީ ގޮތުގައި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރާ ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ގަވައިދަށް ޖަދުވަލެއް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި
 
ފީނާމީހާގެ ގާތަށް އެއިން އެއްޗެއް އަންނަ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ހިމަނާފައި
 
ވެލާ ކަހަނބާ އެކު ފީނައި ފަތާއިރު ނުކުރަންވީ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ވެސް ބައެއް ކަންކަން އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ހިމަނާފައި

ފީނާއިރު ވެލާކަހަނބާ އެކު ހަ ފޫޓަށް ވުރެ ކައިރި ނުވެވޭ ގޮތަށް ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ "ގުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ތަބައީ ގޮތުގައި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރާ ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ގަވައިދަ"ށް ޖަދުވަލެއް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ގެނައި އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ ވެލާ ނުވަތަ ކަހަނބާއެކު ފަތާނަމަ ނުވަތަ ފީނާނަމަ އަބަދުވެސް އެ އެއްޗެއްސާ ހަ ފޫޓުގެ ދުރުމިން ބަހައްޓަން ވާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ ފަތާމީހާގެ ނުވަތަ ފީނާމީހާގެ ގާތަށް އެއިން އެއްޗެއް އަންނަ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ފަތާމީހާގެ ނުވަތަ ފީނާމީހާގެ ގާތަށް އެސޮރުމެން އަތުވެއްޖެނަމަ، މަޑުމަޑުން ހަމަޖެހިލައިގެން އޮވެ، ވެލާ ނުވަތަ ކަހަނބު ބޭނުން ދިމާއަކަށް ދަންދެން މަޑުކުރަންވާނެކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވެލާ ކަހަނބާ އެކު ފީނައި ފަތާއިރު ނުކުރަންވީ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ވެސް ބައެއް ކަންކަން އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ވެލާ ކަހަނބު މޫދުގެ އަޑީގައި އޮންނަ އިރު އެ އެއްޗެހީގެ މަތިން ނުފީނުމާއި، ފީނާ ފަތާ އިރު ވެލާ ކަހަނބު ފަހަތުން ނު ފެއްސުމާއި، ވެލާ ކަހަނބުުގެ ތަބީއީ އުޅުމަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމާއި، ވެލާ ކަހަނބު ގުުދުރަތީ މާހައުލުގައި އުޅެނިކޮށް އެއަށް ކާން ނުދިނުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް