ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:40
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
މަޖިލީސް ފެއިލްވެއްޖެ، އެކަންވީ މަޖިލިީސް ހިންގަން ތިބި އިސްވެރިންގެ ސަބަބުން - އެމްޕީ ބިގޭ
 
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް އީވާ ކަންކަން ކުރައްވަނީ އިންސާފުން ކަމަށް ތަންދޮރު ދަންނަ މީހުން ޤަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މަޖިލީހަށް އޮތް އިތުބާރާއި އުންމީދު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ވީ މަޖިލީސް ހިންގަން ތިއްބެވި އިސްވެރިންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. 7 ނުވަތަ 8 މަސް ވަންދެން މުއައްސަސާއަކުން ޚިދުމަތް ނުދެވި އޮތުމަކީ އެ މުއައްސަސާއެއް ފެއިލްވުން ކަމަށް އޭނާ ސިފަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ މުއައްސަސާގެ ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވަނީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާއްމާއި ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަށް ވެސް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށެވެ. އެކަން އެހެން ދިމާވެފައިވަނީ މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދަވާ، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް އެ ދެބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނު އަސާސީ މާނަކުރައްވާތީ ކަމަށާއި އަދި އެ ދެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ވީ މިންވަރަކުން އުސޫލުގެ ތެރެއަށް ފައްތައިގެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެދޭ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ ކަންކަން ކުރައްވަނީ އިންސާފުން ކަމަށް ތަންދޮރު ދަންނަ މީހުން ޤަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރާ ނަމަ އެ ދެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީ މިއަދުވެސް މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި އެކުގައި ކަމަށާއި މުއައްްސަސާ އެއް ފެއިލްވަނީ އެތަން ހިންގަން ތިއްވަބާ ބޭފުޅުންގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ދެން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވީ ޤަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވީވަރަކުން ކަންކަން ފައްތަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ ކަމެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން މިހާރު މަޑު ޖައްސާލައިގެން ތިބީ މި ވަގުތު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތުމުން ކަމަށް މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އާއްމު ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމި ނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް އުޒުރެއް ދައްކައިގެން އެކަން އެޖެންޑާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލައްވާތީ، މަޖިލީހަށް އޮތް އިތުބާރާއި އުންމީދު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިނުވޭ: އެމްޑީޕީ
މިދިޔަ ސަރުކާރުން 1300 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ، މިސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާފައި
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި: ސައުދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައިފި
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފަސޭހައިން އެކައުންޓު ހުޅުވޭގޮތް ހަދަންޖެހޭ: ހަބީބު
މަޖިލީހުން ރުހުން ނުލިބުމުން އިތުރަށް އެނަންތައް ކެބިނެޓްގައި ހިމަނަން ފޮނުވިދާނެ ކަަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ - ބިގޭ
ވިޕްލައިނާއި ޚިލާފުވި މެންބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އިސްލެވެލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު- ބިގޭ
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން އެޖެންޑާކޮށް، ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ 28 ޖެނުއަރީ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި