ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 18:13
އޭޖީ، އިބްރާހީމް ރިފްއަތު
އޭޖީ، އިބްރާހީމް ރިފްއަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ - މަޖިލިސް ތަމްސީލްކުރައްވާނީ ބަންޑާރަ ނައިބު
 
ގަރާރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކުރީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހަށް
 
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު
 
މައްސަލަ ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްނުދާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު މާނަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޖިލިސް ތަމްސީލްކުރައްވާނީ ދައުލަތު ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ނަޝީދު ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކުރީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ހޯމަ ދުވަހަށްވެސް އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރިއެވެ. ޖެހިގެން އައި އަންގާރަ ދުވަހު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއި، ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ތާވަލްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ބަންޑާރަ ނައިބު ވަނީ އެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގަތުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރަށް ލަފާދެއްވާފައެވެ. އަދި އެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށް ވާއިރު، މި މައްސަލަ ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ޖަލްސާ ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިއީ މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރި 5 ވަނަ ފަހަރެވެ. މި ޖަލްސާ ކެންސަލްކުރީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ޖަލްސާއަށް ސަލާމް ފޮނުއްވާފައި ވާތީކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު މެންބަރުންނަށް އަންގާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ، ހޯމަ، ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އެޖެންޑާކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އެ ދުވަސްތަކުގައިވެސް ސަލާމުގައި ހުންނެވުމުން، ޖަލްސާ ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ، ހޯމަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން މިދިޔަ މަހު މަޖިލީހަށް ވައްދާފައިވަނީ 49 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަން ބޭނުންވާނީ 43 މެންބަރުންގެ ވޯޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
67%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި