ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:29
އާސަހަރާ
އާސަހަރާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އާސަހަރާގެ މައްސަލަ
އާސަހަރާ މައްސަލަ: 45 ޕަސެންޓު މަސައްކަތަށް 3.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވަނިކޮށް އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފި
 
މިހާރު އައު ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ޖުމްލަ ނިންމާލެވުނީ %45 މަސައްކަތް
 
އެ މަސައްކަތް ފެށީ މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރާ ތަން ކަމުގައިވާ އާސަހަރާގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ސަހަރާ ބަންދުކުރީ މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން، އެ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ފެށީ މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިއަދަށް އެ މަސައްކަތަށް 6 މަސް ވީއިރުވެސް، އެތަން އެ ހުރީ އޭރު ތަޅާލި ގޮތަށެވެ. އެންމެ މަހަކުން ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރި ތަނުގެ ދެތިން ތަނބަކާއި ގައުކޮޅެއް ޖަހާފައި ހުރިއިރު، އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރަން އޭރު ހަވާލުކުރި ކުންފުނި އަތުން މިހާރު މި ވަނީ އެ މަސައްކަތް އަތުލާފައެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިމިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާލިއިރު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަޙެޅުންވެސް އޮތެވެ.

ރަނގަޅެވެ. މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް އަދާނުކުރެވޭނަމަ، އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް، އެހެން ބަޔަކާވެސް ހަވާލު ކުރަންވީތާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކުރަން ހަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިވެސް ނުނިމޭއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި މަސައްކަތަށް ވާ ފައިސާ ދީފައި އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމަކީ އޮންނަ އުސޫލެއް ނޫންތާއެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ލިބުނު، އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ ކުރިން ހަދާ ރިޕޯޓް ނުވަތަ "ޕްރޮޖެކްޓް ޓަރމިނޭޝަން ރިޕޯޓް"އިން ފެންނާން އޮތީ، ނުކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފައިސާ ދިންތަނެވެ. ސަހަރާގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ ނަމެއް ނެތްނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިން ކުރި މަސައްކަތާއި، މުޅި އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިނގި ގޮތް އޭގައި ފެންނާން އެބައޮތެވެ. ޖުމްލަ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަސައްކަތުން އެންމެ ބޮޑު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅައިގަތީ ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ދެއްކި ފައިސާގެ އަދަދެވެ.

ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުންނަމަ، އެ މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުންޏަށް އެ މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގެ ކުރިއެރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން ޖޫން 4ގައި ފެށި މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައިވެސް 1،000،000 (އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު، އޭގެ ފަހުން މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހާ ހަމައަށް އެކި ބައިބަޔަށް 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކުންފުންޏަށް ވަނީ ދީފައެވެ. ޖުމްލަ ބަލާނަމަ އެއީ 3.6 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement

ބާކީ އެ މަސައްކަތުން އެކުންފުންޏަށް ނުދީ ހުރީ އެންމެ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ މުޅި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ 45 ޕަސެންޓުގެ މަސައްކަތެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކުންފުންޏަށް 100 ޕަސެންޓުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާއިރު، އެންމެ ބޮޑަށްވެސް ކުރެވުނީ، ކުރިން ހުރި މިސްކިތް ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ 98 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެ މިސްކިތާއި ހިނަވާގެ ރޫޅާލުމުގެ އިތުރުން، އެތަން ބޮޑުކޮށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން ކޮންސްޓަރްކްޝަން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފިރިހެނުންގެ ހިނަވާގޭގެ އެންމެ މަސައްކަތެއްވެސް އެކުންފުނިން ކޮށްފައި ނުވާއިރު، މިސްކިތުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ 39 ޕަސެންޓު، އަދި އަންހެނުން މަޑުކުރުމަށާއި ހިނެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ 70 ޕަސެންޓު ވަނީ ނިމިފައެވެ.

އެއީ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތެއްވެސް އަދި ވަނީ އެނގޭގޮތެއް ނުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް