ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:57
ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލުން
ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލުން
ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލި މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފުލުހުންނަށް އަންގަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް: އިންތިޤާލީ އޮފީސް
 
ތަހުގީގު ފުރިހަމަނުވާނަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެކަން ފާހަގަކުރާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ
 
މިއީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް
 
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށްވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި

ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލި މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފުލުހުންނަށް އަންގަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް 12 އޯގަސްޓު 2021 ގައި ރާއްޖެޓީވީން ވަނީ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، 15 އޯގަސްޓު 2023 ގައި އެ އޮފީހުން ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން މި މައްސަލަ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށެވެ. އެއީ މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިނުވާތީއާއި އަދި މި އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުރިން އެފަދަކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން އެކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ސަމާލުކަމަށް ލިޔުމުން އެންގިނަމަވެސް، އެކަމުގައި އޭރު އެ ސަރވިސްގައި އިސްކޮށް ތިބި ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ނުވާތީއެވެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހަށް ރާއްޖެޓީވީން ހުށައެޅި މައްސަލައިގައިވަނީ މިއީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުކަމުގައިވާ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި، މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ 27، 28 އަދި 29 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްގުތަކެއް ބޭނުންކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ބުނީ މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ގަސްތުގައި ބަޔަކު ރާވައިގެން ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއްކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ ހިންގަމުން އައި އިމާރާތުގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން ބެލުމަށް މިނިވަން އޮޑިޓް ފާމަކުން ހެދި ޑެމޭޖް އެސެސްމަންޓުން ދައްކާ ގޮތުން، ރާއްޖެޓީވީ އަންދާލުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ 11,656,833.62 (އެގާރަ މިލިއަން ހަލައްކަ ފަންސާސްހަހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސްތިން ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ދެލާރި) ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައެވެ. އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެޓީވީއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާތެރި އަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމާއި، ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ކުރަމުންދާ މަސަކަތްތަކަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެދެވޭ އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަން ވެސް ރާއްޖެ ޓީވީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ އޮފީހަށް ދިން މައުލޫމާތުގައި ފުލުހުން ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، ތަހުގީގު ފުރިހަމަނުވާނަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެކަން ފާހަގަކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިމުނުއިރު، މި ޖަރީމާ ހިންގުމަށް ބަޔަކު ފަންޑު ކުރިކަން އެނގޭކަށް ނެތްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި އެކަމުގައި ޝާމިލްވާކަމަށް 6 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ފުލުހުން ފޮނުވިއެވެ. ނަމަވެސް ދައުވާ އުފުލާ ޝަރީއަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެމީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޝަރީއަތުގައި ރާއްޖެޓީވީގައި ރޯކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވިކަން ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ހ. ގަސްވާ މުހައްމަދު މީއާދުގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާއަށް ކޮށްފައިވަނީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

އެކަންކަން އިންތިޤާލީ އޮފީހުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އައު ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލެއް، ނުވަތަ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްކިފައިނުވާކަމަށެވެ. އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި އިންތިޤާލީ އޮފީހަށް އަލުން ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ އައު ހެކިތަކެއް ހުރެގެންކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ވުމާއެކު، މި މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް އަންގާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް އެ އޮފީހުގެ ތަހުގީގުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށްވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް