ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 15:26
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތްތައް -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތްތައް -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، އަންނަ އަހަރު 2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ
 
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު ޗައިނާގެ އިތުރު ތިން އެއަރލައިނަކުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ މިލިއަން ފަހަނައަޅައި ދާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ މިލިއަން ފަހަނައަޅައި ދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު، ބެޑްނައިޓްސް 7 އިންސައްތައަށް ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއާއެކު، އަންނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެންދުންތެރިކަން 6.6 އިންސައްތައަށް ކުރިއަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. މިއީ 2016ގެ ފަހުން، (2020 ވަނަ އަހަރު ފިޔަަވައި) ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން އެންމެ ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަހަރެވެ.

ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު މި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިވި އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތުމަށް، 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހަލުއިކަމާއެކު މި ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރަމުން އައިނަމަވެސް، މި އަހަރަށްފަހު މި ސިނާއަތް މި ވަނީ އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވެފައި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުން ފެށިގެން ޔޫރަޕުގެ މާކެޓުތަކުން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު، ކުރިން އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ދަށްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ޔޫރަޕުގެ މާކެޓުތަކުން އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ފެނިދާނެކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު ޗައިނާގެ އިތުރު ތިން އެއަރލައިނަކުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އައު ޓަރމިނަލް 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށައި، ކުރީގެ އަހަރުތަކާ އަޅައިބަލާއިރު، މެދު ރާސްތާގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާ މިންވަރު، އާންމު މިންވަރަށްވުރެ ދެގުނަ މަތިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، 2025 ވަަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މި ކުރިއެރުމާއެކު، 2026 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 2.5 މިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު ދަނީ މެދުރާސްތާގައި އިތުރުވަމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއާއެކު، ބެޑްނައިޓްސް ކުރިއަރާ މިންވަރާ ދާދި އެއްވަރެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވެސް މެދުރާސްތާގައި އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް