ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:18
ކުޑަކުދިންގެ ރައުޔު ފޯރަމްގެ ތެރެއިން
ކުޑަކުދިންގެ ރައުޔު ފޯރަމްގެ ތެރެއިން
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީސް
ކުޑަކުދިންގެ ރައުޔު ފޯރަމް
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ދިއްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 
ހއ. އަތޮޅުގެ 13 ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ 101 ކުދިން ބައިވެރިވި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހއ.ދިއްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ހަރަކާތްތައް ފެށިގެން ދިޔައީ 26 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގައި ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ ސެޝަނަކުންނެވެ. މި ސެޝަންގައި "ޗައިލްޑް ޕްރޯއެކްޓިވް ޑިޒިޝަން" ނަގާނެ ގޮތާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް އެކުދިން އަހުލުވެރިކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެނިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އަދި ކުއްޖެއްގެ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެކަން ރިޕޯޓް ކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރިއަށްގެންދާ "ކުދިންގެ ރައުޔު" ސިލްސިލާގެ ހަތްވަނަ ފޯރަމް ވަނީ 28 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގައި ހއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަޒުކަޒުގައި ބާއްވާފައެވެ. އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ފޯރަމްގައި ހއ. އަތޮޅުގެ 13 ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ 101 ކުދިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކުދިންގެ ރައުޔު ފޯރަމަކީ ކުދިންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެކުދިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައި، ކުދިން ކަންކަމުގައި ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަށާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ކުދިން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ބާއްވާ ފޯރަމެކެވެ.

މި ފަހަރުގެ ފޯރަމްގައިވެސް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު 10 މަޢުޟޫއަކަށް ކުދިން މަޝްވަރާކޮށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވި ކުދިންވަނީ އެކުދިން އަނބުރާ ސްކޫލަށްގޮސް، ފޯރަމްއިން ދަސްވި މައުލޫމާތު އެހެން ކުދިންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންކަމުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް