ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:32
ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް
ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް
ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ - ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަށް ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ތަދައްޚުލު ވަނީ
އެމްޑީޕީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަތީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަަލައަށް ތަދައްޚުލުވާނެ ކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ވަނީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް އެހެން މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައި ވަނިކޮށް ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވާ ސަބަބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ޖަވާބުގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މިހާތަނަށް އައި އިރު ޢަމަލުކުރަމުން އައި އުސޫލަކީ ވެސް އެއީ އެއް ނޫނެވެ. އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމުން ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެކަން މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާކުރެއެވެ. އަދި އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރަނީ އެ މަސައްކަތް ނިމުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަތީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރެވެ.

އެމްޑީޕީން އާދިއްތަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. އެ ޕާޓީން ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަށް ކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާދިއްތަ ދުވަހާއި ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސިއްހީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މަޖިލީހަށް ދެ ދުވަހު ވެސް ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް