ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 15:18
ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ކޮންފަރެންސުގެ ބައިވެރިން
ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ކޮންފަރެންސުގެ ބައިވެރިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ކޮންފަރެންސް
ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ކޮންފަރެންސް ބާއްވައިފި
 
މި ކޮންފަރެންސުގައި މައިގަނޑު 5 މައުލޫއަކަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި، ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު

ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ކޮންފަރެންސް 2023 ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސަކީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަންސް އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާއި، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގުޅިގެން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސެކެވެ. މިއީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކޮށް، މަސައްކަތު މާހައުލަކީ ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެޗްޕީއޭ އަދި އެމްއޭސީއެލް ގުޅިގެން ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސެވެ.

މި ކޮންފަރެންސުގެ މަގުސަދަކީ، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުގެ ދައުރާއި، މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމަށް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިއްސާ ކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި، އެންޖީއޯތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތައް އެއްތަނަކަށް އެއްވެ، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމްކުރުމަށް އެކުލަވާލާ އުސޫލުތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމެވެ.

Advertisement

މި ކޮންފަރެންސުގައި މައިގަނޑު 5 މައުލޫއަކަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. އޭގެތެރޭގައި، މަސައްކަތުގެ ސްޓްރެސްގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ކުރާ އަސަރާއި، ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓް/އަނިޔާތަކުން ރައްކާތެރިވުންފަދަ މައުލޫތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރެވޭ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތައް، ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށް، މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސުގައި ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، އެމްއޭސީއެލް، މަސީ، އަދި ޕީއައިއެލްސީން ބައިވެރިވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މި ކޮންފަރެންސުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ތަންތަނުން ބައިވެރިވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް