ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:08
މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު، މުހައްމަދު ނިހާދު
މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު، މުހައްމަދު ނިހާދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އުޅުނީ ގާނޫނީ ބޮޑު ބަޣާވާތެއް ހިންގަން: ނިހާދު
 
އެކަމަށް އެމްޑީޕީން އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭނެ
 
ރައްޔިތުން ބަސް ބުނެ، ޑރ. މުއިއްޒު ހޮވައިފި
 
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އުޅުނީ ގާނޫނީ ބޮޑު ބަޣާވާތެއް ހިންގަންކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ނިހާދު ވިދާޅުވީ، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން މަސައްކަތްކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ގާނޫނެއް ހުށަހަޅައިގެން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނެސް، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ ވެރިކަން ހަވާލުނުކުރުމަށް ކަމަށާއި، މުޅި ނިޒާމު ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

ނިހާދު ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ ވިސްނުންފުޅުގައި ހުރީ ވެރިކަން ވެއްޓުމުން، އެ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުންނާއެކު ވަޑައިގެން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނެސް، އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް އިންތިޚާބަކާނުލައި އިތުރު ދެ އަހަރު ހޯދައިދީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސަށް އިތުރު ދެ އަހަރު ދީގެން އެކަން ކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިންކަމަށާއި، ޑރ. މުއިއްޒުއަށް ވެރިކަން ހަވާލު ނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެެވެ. އަދި އެ ދުވަހުވެސް އުޅުނީ ގާނޫނީ ބޮޑު ބަޣާވާތެއް ހިންގުމަށްކަމަށް ނިހާދު ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ އަތުގައި އޮތް މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ގާނޫނު އަސާސީ އޮޅާލައި، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި، އެކަމަށް އެމްޑީޕީން އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަމަށްވެސް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުން ބަސް ބުނެ، ޑރ. މުއިއްޒު ހޮވައިފިކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބަހަަށް އިހުތިރާމުކޮށް ބޯލަނބަންޖެހޭ ކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިހާދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅަކާވެސް ޒާތީވާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
ކައުންސިލުތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައަށް އެވްރެޖުކޮށް 5000 ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު