ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:53
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ނަޒީރު
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ނަޒީރު
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމީންއާންމަށް ފާޑުކިޔުން
މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ނިއުޝާއަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ނަޒީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
 
ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައި
 
މެންބަރު ވެސް ގެންދަވަނީ މަޖިލީހުގެ ކައުންސިލް ޖެނެރަލް އަދި މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައްވަމުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު އާމިނަތު ނިއުޝާ އަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ނަޒީރު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނިކޮށް ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ސަލާމް ފޮނުއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ނުގެންދިއުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އަލީ ނަޒީރު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިނގުން ހުއްޓޭގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ގާނޫނުއަސީސީއާއި ގާނޫނުތައް މާނަކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ހައްސާސް ދަނޑިވަޅެއްގައި ނޭއްގާނީ ވިސްނުން އިސްކުރުމުން ދޭހަވަނީ އެކަމަނާގެ އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމެވެ.

އަލީ ނަޒީރުގެ ފާޑުކިޔުން އަމީންއާއްމަށް އަމާޒުވިއިރު، އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ވެސް ގެންދަވަނީ މަޖިލީހުގެ ކައުންސިލަ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ފިލްޒާ އަދި މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މި ޖަލްސާވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަގެއް ހޯދުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ސުޕްރީމްކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ލިބޭ ލިސްޓުގައި ޖުމްލަ 6 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް
ކުރިއަށްހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މަޝްވަރާކޮށްފި
ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ބައެއް އާއިލާތައް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން، ފަހަތައްޖެހޭނެކަމަށް ހީނުކުރައްވާ: އިމްރާން
އިންތިޚާބީ ރައީސް އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން ރެކިވަޑައިނުގެންނެވޭނެ: އަލީ ނަޒީރު
ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިންގި ގަތުލުއާންމު ކުށްވެރިކޮށް އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި
މުއިއްޒުއަށް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށްވާނީ ތަފާތު ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ވެރިކަން ހިންގުން: އަލީ ނަޒީރު
ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަން ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި