ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 13:30
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. މައުސޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަލްޗަރ ޓުއަރިޒަމް
ސަގާފަތް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވިދާނެ - މިނިސްޓަރު
 
ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި ނަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަންނާނެ ކަމަށާއި ރަނގަޅު އާމްދަނީ އެއްވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

ސަގާފަތް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ.މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ސަޤާފަތެއްގެ ވެރި ބައެއް ކަަމަށެވެ. ރާއްޖެ އަކީ ކަލިނަރީ ނުވަތަ ކެއިންބުއިމުގެ ދާއިރާއިން ބެލިއަސް ވަރަށް ޝައުގުވެރި ޤައުމެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާ އިރުވެސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތައް ކަމެއް ހުރިކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ރަށްރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް އޮތް ފުރުސަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފައިދާ ނުލިބޭ އެއް ސަބަބަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ފަދަ ތަންތަން ނެތުން ކަަމަށެވެ.

މިސާލަކަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ސިނަމާ ފަދަ ތަންތަން ނުވަތަ އެ ނޫނަސް ރަށްވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ތަންތަން ހުރުމަކީ ރަށަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރު ހޭދަތައް ކުރަން މަގުފަހިވާނެ ކަންކަން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޚާއްސަ ކަލްޗުރަލް ފެސްޓިވަލް އެއް ބޭއްވުމަކީ ސަޤާފީ ކަންކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ގެނައުމަށް ރަނގަޅު މަގަކަށް ވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ފެސްޓިވަލް ބާއްވަން ވާނީ މީލާދީ ކަލަންޑަރާއި ގުޅޭގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަނގަޅު ޚަރަދުތަކެއްކޮށްގެން ކުލަގަދަ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި ނަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަންނާނެ ކަމަށާއި ރަނގަޅު އާމްދަނީ އެއްވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެފަދަ ފެސްޓިވަލް އެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު ދުނިޔޭގެ މަސްރަހު އޮތްގޮތާއި އިތުރު ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެ ފެސްޓިވަލް ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ ފެސްޓިވަލް އެއް ބާއްވަން އެންމެ ރަނގަޅީ މިނިވަން ދުވަސް ފަދަ މުނާސަބަތެއްގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް