ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 08:58
ރައީސް ޞާލިހު، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމާ ސަލާމްކުރައްވަނީ
ރައީސް ޞާލިހު، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމާ ސަލާމްކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ބޯހިޔާވަހިކަން
40،000 ފޯމުން ދައްކައިދެނީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާކަން - މައުސޫމް
 
ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އަދި ފުލެޓަށް އެދި 40,594 ފޯމް ހުށަހަޅައިފައިވޭ
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ އަދި ބިންވެރިޔާ ސިޔާސަތަކަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މައުސޫމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން "ގެދޮރުވެރިން" ޕްރޮގްރާމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެތައްހާސް ބަޔަކު ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާތީއެވެ. މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް 40،000 އައު އެޕްލިކޭޝަން ލިބިގެންދިއުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ އަދި ބިންވެރިޔާ ސިޔާސަތަކަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ކަމުގެ ހެތްކެއް ކަމަށެވެ.

ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އަދި ފުލެޓަށް އެދި 40,594 ފޯމް ހުށަހަޅައިފައިވާކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 3:00 އަށް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު "ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި 19،347 ފޯމާއި، "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ފުލެޓަށް އެދި 21،247 ފޯމް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެކަށައަޅައިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، "ގެދޮރުވެރިން" މި ނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާ "ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށާއި، "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ވިޔަވަހިން ފުލެޓް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ފުލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލީ 24 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި، ދެވަނަ ބުރަށް 6،000 ފްލެޓާއި 4،500އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮމެންޓް