ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:54
ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.މައުސޫމް
ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.މައުސޫމް
1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން
1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓް ހާސިލްކުރުމުގެ އުންމީދު ބޮޑު - މިނިސްޓަރ .
 
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ވެސް މި އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި މެދު ހުރީ އުންމީދީ ގޮތަކަށް
 
ފަތުރުވެރިކަން މިހާރުދާ މިސްރާބާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަަަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް އަދިވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އިން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓް ފަހުން އާކުރީވެސް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވާނެ އުންމީދާއި އެކުގައި ކަަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ހުރި އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރު 14 މިލިއަން ބެޑްނައިޓްސް ލިބޭނޭކަމަށް ކުރިން އަންދާޒާކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ 1.7 މިލިއަން އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް އަދިވެސް އުންމީދު ދޫކޮށް ނުލައްވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއވްިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން އާމްދަނީ ހޭދަކުރާ މިންވަރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާ-ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައާއި، ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް ނުތަނަވަސްކަމާއި، ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި، އިންފްލޭޝަން މައްޗަށްދިއުން ފަދަ ކަންކަމުގެ އަސަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިހާރުދާ މިސްރާބާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަަަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއަހަރު 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން އަންދާޒާކުރީ 1.81 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ވެސް މި އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި މެދު ހުރީ އުންމީދީ ގޮތަކަށެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން 2023 ވަނަ އަހަރު މައްޗަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، ޕްރީ ޕެންޑެމިކް ލެވެލް ފަހަނައަޅައި ގޮސް، 2023 ވަނަ އަހަރަށް އަންނަ މީހުންނާއި ބެޑްނައިޓްސް، ތިން ހާލަތުގައިވެސް މައްޗަށް ދާނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް