ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:31
ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޑައިވިން ދާއިރާއިން މަންފާ ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ހާސިލް ނުވޭ: ޑރ. މައުސޫމް
 
ޑައިވް މާކެޓަށް ފޯކަސް ކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެންނަށް ނަފާ އިތުރުވާނެ ކަމެއް
 
ދާއިރާގެ އާމްދަނީ މަދުވުމުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ބޮޑުވުން ވެސް ހިއްސާކުރޭ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޑައިވިންގެ ދާއިރާއިން މަންފާ ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް އަދި މަންފާ ހާސިލް ނުވާ ކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ޑައިވިންގެ ދާއިރާއަކީ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ދާއިރާއެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި އެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި މަންފާ ނަގާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި މަންފާ ނުނެގުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޑައިވިންގެ ދާއިރާ ހިންގަނީ ސަފާރީ ސިނާއަތުން ކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އެ ސިނާއަތަކީ މުޅި އެއްކޮށް ވެސް ޑައިވިންއަށް ހާއްސަ ދާއިރާއެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ދާއިރާގައި ވެސް ޑައިވިން އިން ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ނުހޯދެނީ ކީއްވެކަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެދެއްވި އެވެ.

"އަދި ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ޑައިވަރުން މޮޔަވާ ކަހަލަ މަންޒިލަކަށް ވާހިނދު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ސްކޯޕް އެބައޮތޭ، އެކަމަކު ޑައިވަރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެހާ ބައިވަރު ފައިސާ އެހެން ކަންތަކަށް ހަރަދު ކުރާކަށް. ރޫމަށް އެހެން ނޫނީ އެހެން ކަންތަކަށް. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ސީދާ ޑައިވިންއަށް ހަރަދުކޮށްފައި އަންޑަވޯޓާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑު އަޑީގެ ޖާދުވީ މަންޒަރުތައް ބަލާލަން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާގެ އާމްދަނީ މަދުވުމުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ބޮޑުވުން ވެސް ހިއްސާކުރާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޑައިވިން ސެންޓަރުތަކަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކަކީ ވަރަށް ޕްރޮފަޝަނަލްކޮށް، ދިވެހިން އެކަންކަމާ ވަރަށް ގަޔާވެގެން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ޑައިވް މާކެޓަށް ފޯކަސް ކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެންނަށް ނަފާ އިތުރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޑައިވް މާކެޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސް ކުރުމަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ޓޫރިޒަމްގެ ފައިދާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ލިބި، ދިވެހި ރާއްޖެ އިތުރަށް މަޝްހޫރު ވުމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތަކަށް ވާނެ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަޢުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަނީ ބިރު: ޖީހާން
ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ދޭން ނުވަތަ، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުމުން އެކަނި: އިސްމާއީލް
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއެކު ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް ފަސޭހައިން ބަދަލު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެންދާނެ: ޝުނާނާ
ހަގީގަތުގައި ޤައުމަށް ގައްދާރުވުމަކީ ދޮގު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުން: މޫސަ
2023 ގެ ޓްރެވަލް ޕަރސަނަލިޓީ އެވޯޑު ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް