ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 12:13
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަޠީފް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަޠީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތް
އެމްޑީޕީގެ ގިނި މަޑުވެއްޖެކަމުގެ މަންޒަރު ދެއްކުމަށް ބަޔަކު މީހުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބެއްނުވާނެ: މެންބަރު ޔާސިރު
2024ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
އޮޕޮޒިޝަން ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ ފެންނާނެ
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޕާޓީން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރޭ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ގިނި މަޑުވެއްޖެކަމުގެ މަންޒަރު ދެއްކުމަށް ބަޔަކު މީހުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުނުވާނެ ކަމަށާއި، ޕާޓީ އޮތީ ގަދަކޮށް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޕާޓީ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނީ ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޕާޓީން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕާޓީން ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތާއި، އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އޮތް ރޫހު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސްއެއް ދެނީ ޓްރާންސިޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަމާންއޮމާންކަމާއެކު އައު ސަރުކާރާއި ގައުމު ހަވާލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި މިސާލު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ ބައެއް މީހުން އެމްޑީޕީ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ މަންޒަރު ދައްކަން އުޅޭ ކަމަށާއި، އެއީ ހަގީގަތް ނޫން ކަމަށެވެ. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ އެއީ އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ޕާޓީއެއް ކަމުން މިފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެކްޓިވް އޮޕަޒިޝަނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ގިނައިން ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެމްޑީޕީ ވަރުގަދަ އެކްޓިވް އޮޕަޒިޝަން ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީއަކީ މާ ބޮޑު ޕާޓީއެއް. ހަމަޔަގީނުން ވެސް ފެނިގެންދާނީ ކުރިއަށް އޮތް ސަރުކާރުގައި ވަރުގަދަ އޮޕަޒިޝަން ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި. ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އޮޕަޒިޝަނެއްނެތް. އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް އޮޕަޒިޝަނަކަށް މިވީ ވެސް. ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އޮތްއިރުގައި މަޖިލީހުގައި އޮޕަޒިޝަނެއް މަޖިލީހުގައި ނެތް. ވަޑައިނުގަންނަވާ އެބޭފުޅުން. ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ. ޝިޔާމް ދެން މިހެން ދެތިން ބޭފުޅުން ކޮޅެއް ކިރިޔާ ވެސް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ.
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަޠީފް

މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ހީނަރުވެގެން ނުދާނެ ކަމަށާއި، 2024 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެޖޯރިޓީ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް ކަމަށް މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އާދޭސް ކުރަމުންދާއިރުވެސް މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރަށް މަސްވެރިންނާ ހަމައަށް ވަޑައެއް ނުގެންނެވުނު: އެމްޕީ ނާޒިލް
މަސްވެރިންގެ އަތުން ސަރުކާރުން މަސްގަނެފައި ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނެތް: ޝާހިދު
ކުށް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއިން ބަރީއަވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި މެދު ގޮތް ދޫކޮށް މަޝްވަރާކުރީ ގުރުއަތުލާން އެދުނު ހިސާބުން - ނާޒިލް
ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި މެދު ދޮގު ހަދާ ފަދައިން ޚާރިޖީ ކަންކަމުގައި ދޮގު ހެދުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި ވާނެ - ޑރ. ޑީޑީ
އެމްޑީޕީން ޕީއެންސީ އަށް ގެންދިޔަ މެމްބަރުންނަށް އެމްބަސީތަކުން ބޮޑެތި މަގާމުތައް ދެނީ