ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 15:19
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު
މަޖިލިސް
ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ތުރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރުމަށް ނަޝީދަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ 12 އޮކްޓޯބަރުގައި
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ 49 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު
ތުރީ ލައިން ވިޕް ނެރެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަކިކުރުމާ އެއްކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ތުރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ވަކިކުރުމަށް، އެމަނިކުފާނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ 12 އޮކްޓޯބަރުގައެވެ. 49 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު، ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މަހުއެވެ. އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމާއި، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ނަޝީދުގެ އަމިއްލަފުޅު މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވާކަމަށެވެ.

އަދި ގަރާރުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ބަދަލުގައި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލުވާލަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަޝީދު ވާގިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވާކަމަށެވެ. އޭގެއިތުރުން، މަޖިލިސް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ހުއްޓުވާފައި ބޭއްވެވުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއާއި އެމަނިކުފާނުގެ މަސްލަހަތު އޮތް މައްސަލަތަކެއް ތާވަލުކުރައްވައި، އެ މައްސަަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައި ވާކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު، އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަހަކު ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 29 އޮކްޓޯބަރު 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެ ގަރާރު އެޖެންޑާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަދި (ކ)އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެ ގަރާރުގެ ބަހުސްކުރުމުގެ ޖުމްލަ ވަގުތަކީ 2 ގަޑިއިރު ކަމަށާއި، އެ 2 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް، ބަހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުން 10 މިނެޓުގެ ފުރުސަތު، ބަހުސްގެ މެދުތެރެއިން 10 މިނެޓުގެ ފުރުސަތު، އަދި ބަހުސް ނިންމުމުގެ ގޮތުން 10 މިނެޓުގެ ފުރުސަތު (ޖުމްލަ 30 މިނެޓުގެ ފުރުސަތު) އެރުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ބާކީ އޮތް، 1 ގަޑިއިރާއި 30 މިނެޓް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 101 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ދިނުމަށާއި، އެގޮތުން، ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 3 މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން 1 ފުރުސަތު ދިނުމަށް، އާންމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވާކަމަށްވެސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް