ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 23:12
ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފް
ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ސިލެކްޓިވްކޮށް: ޔާސިރު
 
ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި ސޮއެ ކުރެއްވީ ސިޔާސީ ގޮތުން ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ހަމަތަކެއްގެ މައްޗަށް
 
އެޖެންޑާގެ ކަންކަން ތަރުތީބުވަމުން އަންނަނީ ރިޔާސަތުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށްކަށް
 
ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތް މައްސަލައިގައި ސޮއެކުރެއްވުން ވެގެންދިޔައީ އުދަނގޫފުޅުކަމަކަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ސިލެކްޓިވްކޮށްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔާސިރު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ސިލެކްޓިވްކޮށް ކުރިއަށްގެންދަވާ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި އެޖެންޑާގެ ކަންކަން ތަރުތީބުވަމުން އަންނަނީ ރިޔާސަތުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށްކަމަށްވެސް ޔާސިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހަގީގަތުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިކަން ދިރާސާ ކުރައްވާއިރުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. ފަހަރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ދުރުގައި ތިބެފަ މިހެން ބަލާލާއިރު ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެޖެންޑާއަކުން ފާހަގައެއްނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް. ކުރާއިރުގައި އެ އެޖެންޑާ އަންނަ ގޮތާއި ޚާއްސަކޮށް އެ އެޖެންޑާގެ ކަންތައްތައް އެ ހިމެނޭއިރުގައި ވަކި ރިޔާސަތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ކަންކަން ތަރުތީބުވާކަށް މީ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އަޅުގަނޑަކަށް އޮޅިފައިއޮތް ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން ރިޔާސަތާ ހުންނެވި އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ދެންނެވޭ ބަދުބަހެއް ކަމުގައެއް.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަޠީފް

މީގެއިތުރުން ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތް މައްސަލައިގައި ސޮއެކުރެއްވުން ވެގެންދިޔައީ އުދަނގޫފުޅުކަމަކަށް ނަމަވެސް، ސިޔާސީ ގޮތުން ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ހަމަތަކެއްގެ މައްޗަށް އެ ނިންމުން ނިންމެވުން މުހިއްމުކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި