ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 06:07
އެޗްއާރްސީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން
އެޗްއާރްސީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން
އެޗްއާރްސީއެމް
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުކަން
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި
 
އަދުހަމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އެޗްއާރްސީއެމްގައި މިހާރު ތިއްބެވީ ހަތަރު މެންބަރުން
 
އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެ
 
މެމްބަރުކަަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 އިން މެންދުރުފަހު 12:30 އަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ

ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާ ވެސް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. އަހުމަދު އަދުހަމް އަބްދުالله އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އެ މަޤާމު ހުސްވެފައި ވާތީއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުގައި އެ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އަނެއްކާވެސް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީއެވެ.

މެމްބަރުކަަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 އިން މެންދުރުފަހު 12:30 އަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަދުހަމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އެޗްއާރްސީއެމްގައި މިހާރު ތިއްބެވީ ހަތަރު މެންބަރުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރައީސް މަރިޔަމް މުނާ އާއި މެންބަރު މުއުމިނާ ވަހީދު، މެންބަރު އާމިނަތު ޝިފާއަތު އަބްދުއްރައްޒާގު އަދި މެންބަރު ސަމާއު އަހުމަދު ނަޖީބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިނުވާނޭހެން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގާއިމު ކުރިތާ 20 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ފޮޓޯ މައުރަޒެއް
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، މީޑިއާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނަން އެޗްއާރްސީއެމްއިން ލަފާދީފި