ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 15:56
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2023 ފޮތް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2023 ފޮތް
މަޖިލިސް
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި
 
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕީއެސްއައިޕީއާއި އާސަންދަ އަދި ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް
 
މަޖިލީހުން މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 42.84 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް
 
މިއަހަރުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް 49.35 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ

ސަރުކާރުން މިއަހަރުގެ ބާކީ މިއޮތް ދުވަހަށް 6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މި ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ، މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. މި ބަޖެޓާއެކު މިއަހަރުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް 49.35 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ.

މަޖިލީހުން މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 42.84 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރަށް އިތުރަށް 6.509 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް މިއަހަރު ހޭދަވާނީ 42.84 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ފިނޭންސުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ބާކީ މިއޮތް ދުވަސްތަކަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 3.12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަވާނެއެވެ. އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 14.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެކަމަށް، ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އިތުރަށް 3.338 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެކަމަށް މިހާރު ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕީއެސްއައިޕީއާއި އާސަންދަ އަދި ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަނަށެވެ. އެގޮތުން، ސަބްސިޑީއަށް 1.85 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިވާއިރު އާސަންދައަށް 1.26 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 1.78 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަހަރު ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ހަލުވިވެ، ބަޖެޓުކުރި މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެނޫން ޚަރަދުތައްވެސް ހިނގައި، ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިރު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒުވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެކަންކަމުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ސޭވިންގް މިހާރު ދަށްވެފައި ވާކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް