ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 12:59
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވާހަަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވާހަަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
ފެނަކައިގެ އައު ވަޒީފާތައް
ފެނަކައިން 4000 އައު ވަޒީފާ އުފައްދާފައިވޭ، އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
 
މިނިމަމްވޭޖާއެކު ފެނަކައިން ޕޭރޯލަށް ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރޭ
 
ފެނަކާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭ އޮންނަނީ ދެގޮތެއް

ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަނުން މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި 4000 އައު ވަޒީފާ އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ފެނަކައިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާދިނުން އަވަސްކުރުމަށާއި ފެނަކައިގެ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށާއި ދަރަނިތައް އަދާކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ގަރާރުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ފެނަކައިގެ މިމައްސަލައަކީ ބަލަންޖެހޭ އަދި ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަކުން އެކަން ކުރުމަކީ ވެސް ބުއްދިވެރި ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް މެމްބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން އުފައްދައިގެން ދައުލަތުން ކުރަން އުޅުނު ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކި ސަރުކާރުތަކުން އެކި މޮޑެލްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގާފައިވާ މޮޑެލްއަކީ ސަރުކާރު ސަބްސިޑީ ދީގެން ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގެ މޮޑެލް ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެނަކާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އަމްދަނީ ލިބޭނެ އޮންނާނީ ދެގޮތް ކަމަށެވެ. އެއީ ޚިދުމަތުން ބިލް ކުރުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ދައުލަތުގެ ސަބްސިޑީ ކަމަށެވެ. ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 60 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ވެސް ފެނަކާއަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިނިމަމްވޭޖާއެކު ވެސް ބޮޑު ތަފާތެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިމަމްވޭޖްގެ ކުރިން ޕޭރޯލްއަށް ގާތްގަނޑަކަށް ހަރަދުވަނީ 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، މިނިމަމްވޭޖު ވުޖޫދުވިފަހުން ޕޭރޯލަށް ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާ ކަމަށް ފެނައިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ބަލަންޖެހޭ ހަގީގަތުގައި ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ ކޮބައިތޯ. ކިހައިމިންވަރަކަށްތޯ ބިލް ކުރާ މީހުން ބިލް ދައްކަނީ. ބިލް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކިހާވަރަކަށްތޯ ފެނަކާއަށް އާމްދަނީ އަށް ކޭޝް ފްލޯއަށް އަސަރު ކުރަނީ ކިހައި މިންވަރަކަށްތޯ ބަލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަގީން ދައުލަތުން ދޭ ސަބްސިޑީ ގަވާއިދުން ދޭނެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސަޕްލައިޔަރުންނަށް ފައިސާ ނުދެވި މިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިރާސާކުރަން. ފެނަކައިގެ ކޭޝް ފްލޯއަށް ނުވަތަ ހިންގުމަށް ބުރަ ބޮޑުވި އެތައް ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވޭ. 2022 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފް ކުރިން މިނިމަންވޭޖް، މިނިމަންވޭޖް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ކުރިން ޕޭރޯލްއަށް ގާތްގަނޑަކަށް ހަރަދުވާކަމަށް ފެނަކައިން މައުލޫމާތު ދެނީ 35 މިލިއަން ރުފިޔާ. ނަމަވެސް މިނިމަންވޭޖް ތައާރަފްވެ އޭގެ އަސަރުކޮށްގެން ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު ފެނަކައިގެ ޕޭރޯލަށް ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަން ހަރަދުވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ. މީގެ ސަބަބުން ކޭޝް ޕްލޯއަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ހުރި ފައިސާއަށް އަސަރުކުރާނެ.
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ގިނަ ވަޒީފާތައް އުފެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ 4000 އައު ވަޒީފާތައް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަކުޑަ ރަށެއްގައި ވެސް މިއޮންނަނީ ސަރުކާރުން އުފައްދާ ވަޒީފާ. ދެން އަމިއްލައިން ކުރާ މަސައްކަތުން އުފެދޭ ވަޒީފާ. އެ 4000 ވަޒީފާއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ވަޒީފާ. އެ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން އެރަށަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، އެރަށުގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިއެރުން ލިބޭ ދެން އޮތީ އޭނާ އެމަސައްކަތް ނުކޮށްފިނަމަ ދެން އޭނާ ކުރަން އޮތް މަސައްކަތް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސްވެރިކަމަށް ދާން ތިބި މީހުުންނަށް. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުން ދިރާސާއެއް ކުރަންޖެހޭ. ދައުލަަތުގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް މިހެން ނުވާނެ ގޮތަކަށް މުސްތަގުބަލުގައި ކަންކަންކުރެވިގެންދާތަން ފެނުމަކީ އެންމެނަށް ވެސް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އުފެދި މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ފެނަކައިގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ފައިސާ ނުދީވާ ސަބަބުންތައް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިހާރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަން ތިބި ފަރާތްތައް ތިބީ ސަރުކާރުގައިކަން މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުންނަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުންފުނިތަކަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިނުވާނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި، އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
އައްޑޫ އާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަށް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ހައްލެއް ހޯދައިދޭނަން - ފެނަކަ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި