ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:56
އިޒްރޭލްގެ ހަމަލާއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްވެގެން ގެންދަނީ
އިޒްރޭލްގެ ހަމަލާއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްވެގެން ގެންދަނީ
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފަންޑު ހުޅުވުން
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް އިން ފަލަސްތީނު ރެޑް ކްރެސެންޓަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި
 
ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ބޯފެން އަދި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީވުމަށް މިފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ
 
މި ފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ 28 އޮކްޓޫބަރު 2023ގެ ނިޔަލަށް

ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ދިމާވަމުންދާ އިންސާނީ ކާރިސާއަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓް ޖަމާއަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން އިމަރޖެންސީ ފަންޑެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

7 އޮކްޓޫބަރު 2023 އިން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެވެމުންދާ އަސްކަރީ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވަމުންދާ އިންސާނީ މި ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނު ރެޑް ކްރެސެންޓުން 13 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގައި ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށާއި، ރެޑް ކްރެސެންޓް ހަރަކާތުގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

10 އޮކްޓޫބަރު 2023 އާއި ހަމައަށް ޖުމްލަ 687 މީހުން ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީން ރެޑް ކްރެސެންޓުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 143 ކުޑަކުދިން، 105 އަންހެން އަދި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި 6 ފަރާތެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ 3276 އާއްމުންނަށް އެކިކަހަލަ އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެޖަމާއަތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ޣައްޒާއަށް ދެވެމުންދާ އަސްކަރީ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓް ޖަމާއަތުން އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް އެޖަމާއަތުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޣައްޒާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނީ މިފަންޑުން ލިބޭ ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނީ ފަލަސްތީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން 10 އޮކްޓޫބަރު 2023ގައި ނެރިފައިވާ ޕްރިލިމެނަރީ އިމަރޖެންސީ އިލްތިމާސަށް އިޖާބަދީ އަނިޔާވެ ޒަހަމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އެހީ އަދި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ސާމާނާއި އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާނެ ތެލާއި މި ނޫންވެސް ހަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ބޯފެން އަދި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީވުމަށް މިފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މިފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ 14 އޮކްޓޫބަރު 2023 އިން ފެށިގެން 28 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެމްވީއާރް- 7701176022001 އެކައުންޓަށް އަދި ޔޫއެސްޑީ- 7701176022002 އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އެމްވީއާރް- 99010155500036100 އަދި ޔޫއެސްޑީ- 990155500036200 އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް