ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 18:19
މަޖީދީމަގު
މަޖީދީމަގު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރޯގާގެ ގޮތުގައި ފެތުރޭ ބަލިތަކުގެ ހާލަތު
އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު، ސެޕްޓެންބަރު މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި އަދަދު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ
 
މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު، ސެޕްޓެންބަރު މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި އަދަދު ދަށް
 
އިންފްލުއެންޒާއަށް މި އަހަރު މިހާތަނަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު 1712 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 316 ސާމްޕަލްވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
 
ސެޕްޓެންބަރު މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާގެ 39481 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު، ސެޕްޓެންބަރު މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 28718 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، ސެޕްޓެންބަރު 2023ގައި 39481 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

އޮގަސްޓް 2022ގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ 25713 ކޭހެވެ. އަދި ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ 33854 ކޭހެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު، ސެޕްޓެންބަރު މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު، އަރިދަފުސް ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިންފްލުއެންޒާއާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެންބަރު މަހު އިންފްލުއެންޒާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓް ކުރެވުނު އަދަދު ދަށްވެފައި ވާކަމަށެވެ. މިއަހަރު މިހާތަނަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު 1712 ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 316 ސާމްޕަލްވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން އޮގަސްޓް 2023ގައި 10451 ކޭސް، ސެޕްޓެންބަރު 2023ގައި 7160 ކޭސް، އޮގަސްޓް 2022ގައި 3620 އަދި ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި 3533 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެންބަރު މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި އަދަދު ދަށަށް ގޮސްފައި ވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޭރަށް ހިންގުންފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް