ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 11:55
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ހިންގަމުންދާ އިމާރާތް
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ހިންގަމުންދާ އިމާރާތް
ގޫގުލް
ރާއްޖޭގައި ފެތުރޭ ރޯގާތައް
މިދިޔަ މަހު ބޭރަށް ހިންގުމުގެ 5357 ކޭސް، މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޭސްތައް އިތުރު: އެޗްޕީއޭ
 
ވައިރަލް ހުން އިތުރެއް ނުވޭ
 
އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު، ސެޕްޓެންބަރު މަހުގައި އަރިދަފުސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރު އިތުރު
 
ބޭރަށް ހިންގައިގެން އޮގަސްޓު މަހު 7313 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

ސެޕްޓެންބަރު މަހު ބޭރަށް ހިންގުމުގެ 5357 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޭސްތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެޗްޕީއޭގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އޮގަސްޓް މަހާއި ބަލާފައި ސެޕްޓެންބަރުގައި ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރެވުނު އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޮގަސްޓު މަހު 7313 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ސެޕްޓެންބަރު މަހު 5357 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފާއިތުވި 3 ހަފްތާއާ އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މާލޭގެ އިތުރުން ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ހދ އަތޮޅުންނާއި، ކ އަތޮޅުން ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ހދ.އަތޮޅުން 2153 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، ކ.އަތޮޅުން 2225 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އަރިދަފުސް ރޯގާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު، ސެޕްޓެންބަރު މަހުގައި އަރިދަފުސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރު އިތުރު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޮގަސްޓު މަހު 30082 ކޭސް، ސެޕްޓެންބަރު މަހު 30568 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ފާއިތުވި 3 ހަފްތާއާ އަޅާބަލާއިރު ނިމުނު ހަފްތާ ވަނީ އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު ދަށްވެފައެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ އިތުރުން އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން މިއަހަރު އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ހއ، ލ، ގދ އަދި އައްޑޫ ސިޓީންނެވެ.

އެއީ ހއ. 13410 ކޭސް، ލ. 12072 ކޭސް، ގދ. 12177 ކޭސް އަދި އައްޑޫ ސިޓީން 14606 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ވައިރަލް ހުން އިތުރުނުވާ ކަމަށެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްދުވަރެކެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑެންގީ ހުމާއި، ރޯގާތައް ފެތުރިގެން ދެއެވެ. އެހެންކަމުން އާއްމު ރައްޔިތުން މިފަދަ ރޯގާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި މި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމާއި، ބޮޑަށް ހަށިގަނޑު ނިވާ ކުރުމާއި، މަދިރި ލޯޝަން ފަދަތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ރޯގާ ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހުން އަންނަނަމަ އަރާމު ކުރުމާއި، ގިނަގިނައިން ދިޔާ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމާއި، ހުން މަޑުކުރުމާއި ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސުމަށް ޕެރަސިޓަމޯލް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ބަލީގައި މާ ބޮޑުވަރުވާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިރުޝާދުދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް