ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 11:14
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
މުސްތަގުބަލުގައި ޓޫރިޒަމް އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ވެރިންނަށް ތިބޭނީ ދިވެހިން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
 
ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ދާއިރާއަށް ނެރޭ މިންވަރު އިތުރުކުރާނެ
 
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން
 
ވުއައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދެވިފައިވޭ

މުސްތަގުބަލުގައި ޓޫރިޒަމް އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ވެރިންނަށް ތިބޭނީ ދިވެހިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަސްކާފު ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ, ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިދެވިފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅުމާއި، ޕޮލިސީގެ ދަށުން ދިވެހިން ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވެސް ބޮޑެތި ޗެއިންތަކުގައި ކްލަސްޓަރ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދިވެހިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި، މުސްތަގުބަލުގައި ދިވެހިންގެ ނަންބަރުތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޓޫރިޒަމްގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ވެރިންގެ ގޮތުގައި މުޅިން ވެސް ތިބޭނީ ދިވެހިން ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ދާއިރާގައި އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު ނިސްބަތުން މަދު ނަމަވެސް މިހާރު އެއަދަދު މަތިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިއީ އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތުތައް އޮތް ދާއިރާއެއް ކަމަށާއި، މި ދާއިރާއަށް އަންހެނުން ނުކުތުމާމެދު މުޖުތަމައުއިން ދެކޭގޮތް ނުރަނގަޅު ގޮތްތައް ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމްގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި އެކި އެލަވްގައި އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ޓްރެވަލް އެޖެންސީތައް ހިންގުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކުގެ މެނޭޖަރުންގެ ލެވަލްގައި އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުނު ކުރިއެރުންތައް. މިނިމަމްވޭޖެއް ކަނޑައެޅިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން މަތީ މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ގެނަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށައިފި. މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ޗެއިން ތަނުގައި ވެސް އެބަތިބި ކްލަސްޓަރ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން. މުސްތަގުބަލުގައި މިނަންބަރު އިތުރުވަމުން އިތުރުވަމުންދާނެ. ޓޫރިޒަމްގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ވެރިންގެ ގޮތުގައި މުޅިން ވެސް ތިބޭނީ ދިވެހިން. ޓޫރިޒަމް ފުޅާވަމުން މިއަންނަ ވަރުން ބޭރު މީހުން ގެންނަންޖެހޭނެ. އެމަގާމުތަކުގައި ބޭރު މީހުން އުޅޭނީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންހެނުންގެ ޝައުގުވެރިކަން. އެއީ އަސްލު މިދާއިރާގައި މަދުވި އެއްކަމެއް. މިހާރު އަންހެނުން ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި. ޚާއްސަކޮށް ރަށްރަށަށް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް މިކުރި ދަތުރުގައި އެކަމަށް އަންހެނުން ނުކުންނަން ބޭނުންވާކަން އެބަ އެނގޭ. އެކަމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކެއް ރޭވިފައި މިހުރީ.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި، ރަން އަކުރުން ފަވާލެވޭ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ދާއިރާއަށް ނެރޭ މިންވަރު އިތުރުކުރާނެ ކަމަށާއި، އުފެންދުންތެރިކަމަށް ވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އުންމީދު ކުރަނީ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަށް ގެންދެވި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދާއިރާ ކުރިއަރަމުން ގޮސް، ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ލިބޭނެ ދުވަހަކަށްވުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް