ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 17:47
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޭސީސީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަތައް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ 97 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ: އޭސީސީ
 
52 މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ބަލަމުން
 
97 މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި، އެއްކަމަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ރިޕީޓްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވޭ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން 97 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 97 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން 3 މައްސަލަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯއިން 5 މައްސަލަ، އަމިއްލަ ފަރުދުން 27 މައްސަލަ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން 1 މައްސަލަ، އަދި ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް 61 މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ ހުށަހެޅި 97 މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި، އެއްކަމަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ރިޕީޓްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 52 މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެސީސީން ބުނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބީ ރިޝްވަތުގެ 36 މައްސަލަ، ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ 11 މައްސަލަ އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ 5 މައްސަލަ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވާފައިވަނީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް