ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:54
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު، މުހައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު، މުހައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ނަންތައް ނުފޮނުވާ އޮތީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީއެއް ނޫން: އަސްލަމް
 
އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެހެން ތިން ޕާޓީއަކުންވެސް، ކޮމިޓީތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މެމްބަރުންގެ ނަންތައް ފޮނުވާފައި ނުވާކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް އެމްޑީޕީން ކޮމިޓީތަކަށް އެ ޕާޓީން އައްޔަންކުރާނެ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ނުފޮނުވައިގެން ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުން އަނެއްކާވެސް މަޑުޖެހިފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކީ ރަނގަޅަށް ނުބައްލަވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އެހެން ތިން ޕާޓީއަކުންވެސް ރިޔާސަތުން އެހެން އިއުލާންކުރެއްވިއިރު، ކޮމިޓީތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މެމްބަރުންގެ ނަންތައް ފޮނުވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ ނަން ފާހަގަކުރެއްވުން އެއީ މުޅިން ރަނގަޅަށް ނުބައްލަވައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެއްކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މެއި މަހުން ފެށިގެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައާއި ކޮމިޓީތަކުގައި އެބަހުރިކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްނުގެންދެވި އޮތީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާނުލެވިގެން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގައި ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތް އެމްޑީޕީން ބައެއް މެމްބަރުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅުމާއެކު މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައުމަށްފަހު އެ ދެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ނެގި ހިސާބުން، 20 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނާއި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން ތަމްސީލްކުރާ ގޮތް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މިހާރު މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މެމްބަރުން ނިސްބަތްވާ ގޮތަކީ:

  1. ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) - 56
  2. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް - 13
  3. ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) - 4
  4. ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) - 4
  5. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) - 3
  6. މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) - 2
  7. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) - 2
  8. ވަކި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން - 3
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް