ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:04
މެލޭރިއާއަށް އިތުރު ވެކްސިނެއް އުފެއްދުން
މެލޭރިއާއަށް އިތުރު ވެކްސިނެއް އުފެއްދުން
ރޮއިޓާސް
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
މެލޭރިއާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިތުރު ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ލަފާދީފި
 
އަލަށް އުފައްދާ ވެކްސިނަކީ އާރް21/މެޓްރިކްސް-އެމް ކަމަށް ހެދުމަށް ޑަބްލިއު އެޗްއޯއިން ވަނީ ލަފާދީފައި

މެލޭރިއާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާ ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން ލަފާދީފިއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް އޮފް އެކްސްޕާޓްސް އޮން އިމިއުނައިޒޭޝަން (ސޭޖް) އާއި މެލޭރިއާ ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (އެމްޕީއޭޖީ)ގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް މި ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތާއީދުކުރެއްވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25-29ށް ބޭއްވި، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރެގިއުލާ ބައިއެނުއަލް ބައްދަލުވުމަށްފަހުއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ޑެންގީއާއި މެނިންޖައިޓިސްއަށް އާ ވެކްސިން ދިނުމަށް ސޭޖްގެ ލަފާގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19އަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޝެޑިއުލާއި ޕްރޮޑަކްޓް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައްވެސް ނެރެފައެވެ. 

އަލަށް އުފައްދާ ވެކްސިނަކީ އާރް21/މެޓްރިކްސް-އެމް ކަމަށް ހެދުމަށް ޑަބްލިއު އެޗްއޯއިން ރެކޮމެންޑްކޮށްފައި ވާއިރު، އާރް21 ވެކްސިނަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް ލިބުނު އާރްޓީއެސް، އެސް/އޭއެސް01 ވެކްސިނަށްފަހު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ލަފާދިން ދެވަނަ މެލޭރިއާ ވެކްސިނެވެ. މި ދެ ވެކްސިނަކީވެސް ކުޑަކުދިން މެލޭރިއާއިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، ރައްކާތެރި އަދި ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވާކަމަށާއި، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ދެ ވެކްސިން ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން އާންމު ސިއްހަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެކަމަށް ޑަބްލިއު އެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ.

މެލޭރިއާގެ ވެކްސިނަށް އޮތް ޑިމާންޑަކީ ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ޑިމާންޑެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ލަފާދީފައިވާ މެލޭރިއާ ވެކްސިންގެ ލިސްޓަށް އާރް21 އިތުރުކުރުމުން، އާންމު ސިއްހަތުގެ ނުރައްކަލެއް އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ލިބޭ މިންވަރަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށްވެސް ޑަބްލިއު އެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ.

މެލޭރިއާ ރިސާޗަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ދެކެމުން އައި ހުވަފެނަކީ، މެލޭރިއާއިން ރައްކާތެރި އަދި ހަރުދަނާ ވެކްސިނެއް ލިބޭނެ ދުވަހެއް ފެނުން. އާރްޓީއެސް އެސް ވެކްސިނަށް އޮތް ޑިމާންޑް، ސަޕްލައިއަށްވުރެ މާ ބޮޑު. އެހެންވީމަ މި ދެވަނަ ވެކްސިނަކީ އިތުރު ކުދިން އަވަހަށް ރައްކާތެރިކޮށް، މެލޭރިއާ ނެތް މުސްތަގުބަލެއްގެ ވިސްނުމާ ގާތްކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އިތުރު ވަސީލަތެއް.
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް، ޑރ. ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރިޔޭސުސް

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެފްރިކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑައިރެކްޓަރ ޑރ. މަޓްޝިޑިސޯ މޮއެޓީ އެ ކޮންޓިނެންޓަށް މި ރެކޮމެންޑޭޝަންގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން ވިދާޅުވީ، މި ދެވަނަ ވެކްސިނަކީ ޑިމާންޑާއި ސަޕްލައިގެ ބޮޑު ފަރަގު ނައްތާލުމުގެ ހަގީގީ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ވެކްސިނެއް ކަމަށެވެ.

މި ދެ ވެކްސިނަކީ މެލޭރިއާއިން ރައްކާތެރިވެ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް، އެފްރިކާގެ އެތައް ހާސް ޒުވާނުންނެއްގެ ފުރާނަ މި ނުރައްކާތެރި ބަލިން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ވެކްސިނެއް.
ޑރ. މަޓްޝިޑިސޯ

މެލޭރިއާ ނައްތާލެވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭއިރު، ރާއްޖެއިން މެލޭރިއާ ނައްތާލެވިފައިވަނީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން މެލޭރިއާގެ އެއްވެސް އައުޓްބްރޭކެއް ނައިސް 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވުމުން، ރާއްޖެއަކީ "މެލޭރިއާ ފްރީ" ގައުމެއްކަން ފާހަގަކޮށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް