ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:19
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް
ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމު، އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދު އޮތީވެސް ރިޔާސީ ނިޒާމަށް: ރައީސް ޞާލިހު
 
ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިކަމަށްވާނަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވި

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމުކަމަށާއި ހުދު އެމަނިކުފާނުވެސް ތާއީދުކުރައްވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސްލީޑަރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނިޒާމުގެ ވޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ނިޒާމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައިވެސް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއި ގޯސްކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދުވެސް އޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމާއެކު. ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިކަމަށްވާނަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު އަމަލީގޮތުން ކުރާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން.
އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސްލީޑަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދަވާ އެމްޑީޕީގެ އެހެން މެމްބަރުންވެސް ގެންދަވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ ދެން އޮންނާނީ ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް