ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 11:51
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން
މިހާރު މަސައްކަތް މި ފެށީ އެމްޑީޕީ ވަރުގަދަ އޮޕޮޒިޝަން ޕާޓީއަކަށް ހެދުމަށް: ރައީސް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ، އުއްމީދަކީ އެމްޑީޕީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުންކަމަށް
 
ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިފައިވާކަމުގެ އުފާ މިއަދު އިހުސާސް ކުރެވޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ހުންނަވާނެ މަޤާމަކަށްވުރެ މިވަގުތު މުހިއްމީ ހަރުދަނާ އޮޕޮޒިޝަން ޕާޓީއަކަށް އެމްޑީޕީ ހެއްދެވުން

މިވަގުތުގެ މައި އަމާޒަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ވަރުގަދަ އޮޕޮޒިޝަން ޕާޓީއަކަށް ހެއްދެވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އޮމާންކަމާއެކު ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

އުއްމީދަކީ އޮމާންކަމާއެކު އެ މަރުޙަލާ ނިމި، އައު ރައީސަށްވެސް ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ޖާގަ ފަހިވެގެން ދިއުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިފައިވާކަމުގެ އުފާ މިއަދު އިހުސާސް ކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިޙު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އެހީތެރިކަން ވެދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކެބިނެޓާއި، މީޑިއާތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ވެރިކަން ކުރެއްވުމަށް 5 އަހަރު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަަމަށެެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިވަގުތު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ މަސައްކަތްޕުޅަކީ އެމްޑީޕީ ވަރުގަދަ އޮޕޮޒިޝަން ޕާޓީއަކަށް ހެއްދެވުން ކަމަށާއި، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީ ވަރުގަދަކޮށް، މަޖިލީހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ފަށައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތުގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާނެ މަޤާމަކަށްވުރެ މިވަގުތު މުހިއްމީ ހަރުދަނާ އޮޕޮޒިޝަން ޕާޓީއަކަށް އެމްޑީޕީ ހެއްދެވުންކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމާއި ނުލުން އެއަކަށް އަދި އަޅުގަނޑު ގޮތެއް ނުނިންމަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ޙައިސިއްޔަތުން މިވަގުތު އިސްކަންދެއްވާނީ ޕާޓީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުންކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބުން ބަލިވި ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތައްޔާރު ނުވެވުމާއި، އެމްޑީޕީން ވަކިވެގަނެގެން ބަޔަކު ދިއުމާއި، ސަރުކާރާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުން ދިޔަ ދޮގު ވާހަކަތައް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ ވާހަކަތައް ދެއްކެވުން މުހިއްމު ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އުއްމީދަކީ އެމްޑީޕީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުންކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް