ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 12:57
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މިސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް
މި ސަރުކާރު ޖަޖުކުރާނީ ރައްޔިތުން: ރައީސް ސާލިހު
 
ރާއްޖޭގައި ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމްކޮށްދެވިފައިވޭ
 
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށްދެވުނު ކަމަށާއި، ހިލޭ ޑިގްރީ ކިޔެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވޭ
 
ވެރިކަމުގައި ހޭދަކުރެއްވި ފަސް އަހަރަކީ އައު ތަޖުރިބާތަކެއް

ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުނު ކަމަށާއި، މިސަރުކާރު ޖަޖުކުރާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގައި ހޭދަކުރެއްވި ފަސް އަހަރަކީ އައު ތަޖުރިބާތަކެއް ކަމަށާއި، ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ވެސް 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާއާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި ކޯލިޝަނުގައި ޚިޔާލު ތަފާތު އެތައް ބަޔަކު ގޮވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަތުން އެއީ ބުރަ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެކުލެވޭ ސަރުކާރެއް އޮވެގެން ކުރިއަށް ދިއުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ކާމިޔާބީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުނު ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށްދެވުނު ކަމަށާއި، ހިލޭ ޑިގްރީ ކިޔެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމްކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުދުވަހު ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތަކާއި އެކުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވިއްޖެކަމުގެ އިޙްޞާސްކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހެޔޮވެރިކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވިއްޖެ ކަމުގެ އުފާވެސް މިއަދު އިޙްސާސްކުރެއްވޭ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެރިކަމުގައި ހޭދަކުރި ފަސް އަހަރަކީ އައު ތަޖުރިބާތަކެއް އަޅުގަނޑަށް ލިބިގެން ދިޔަ 5 އަހަރު. 25 އަހަރުގެ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާއާއެކު އަޅުގަނޑު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވީ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކީ އައު ތަޖުރިބާތަކެއް އަޅުގަނޑަށް ހާސިލްކުރަން ޖެހުނު 5 އަހަރު. އޭގެ ތެރެއިން ކޯލިޝަނެއް. ހިޔާލު ތަފާތު އެތައް ބަޔަކު ގޮވައިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުން އެވީ ބުރަ މަސައްކަތަކަށް. އަޅުގަނޑު އޭރުގެ ވެސް ގަބޫލުކުރި ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެކުލެވޭ ސަރުކާރެއް އޮވެގެން ކުރިއަށް ދިއުން. ހިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުންނާއެކު، ތަފާތު ހިޔާލުތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ލާބަ ހުރި ފައިދާ ހުރި ގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވުނު ހެޔޮ މަސައްކަތްތަކަކީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަކީ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ. އަޅުގަނޑުގެ 5 އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ ލިސްޓް އަދިއަވަސް ކަންނޭންގެ ތަރުތީބުކޮށްލަން. އެކަން ޖަޖު ކުރާނީ ރައްޔިތުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްކަމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް އަޅުގަނޑަށް ކުރެވުން. ރާއްޖޭގައި ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމްކޮށްދެވުނުކަން. ތައުލީމު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ޑިގްރީ ކިޔެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދެވުނުކަން. ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން ޖެހިފައިތިބި އަސާސީ އެތައް ޚިދުމަތެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިއްޖެކަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ކޮވިޑް-19އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މި ވަބާއިން އަރައިގަތުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. މި ފަސް އަހަރުގެ ކާމިޔާބީގެ ލިސްޓު ތަރުތީބު ކުރާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށާއި، އެކަންކަން ޖަޖުކުރާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން މިސަރުކާރުގެ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުން ދައްކާނެ ކަމަށާއި، އެމަންޒަރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 14:07
ބިންތު ޢަލީ
ތިޔައީ ހިތްތަކުގެ ރައީސް. އޯގާގެރި، ހިތްތިރި، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ރައީސް . ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމުގައި ލައްވާށި!