ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 18:29
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ - ޗައިނާ
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ޗައިނާ އާއި އެކުއޮތް ގުޅުން ބަދަހިވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން : ޝާހިދު
 
ގާތް އަދި އެކުވެރި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، ކުރިއަރަމުން ދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވި
 
ދިވެހިރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރިތާ 50 އަހަރުފުރުން ކުލަ ގަދަކޮށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ
 
ދިވެހިރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރީ 14 އޮކްޓޫބަރ 1974ގަ

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ޗައިނާ އާއިއެކު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ޤައުމީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެ ޓްވީޓްގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ މުނާސަބަތުގައި، ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގް ޔީއަށާއި، ޗައިނާ ސަރުކާރަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން "ވަން ޗައިނާ ޕްރިންސިޕަލް" އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެމުންދާ އެއްބާރުލުން ޝާހިދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެންމެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ދެގައުމު ދެމެދުއޮތް ގާތް އަދި އެކުވެރި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، ކުރިއަރަމުން ދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރީ 14 އޮކްޓޫބަރ 1974ގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރިތާ 50 އަހަރުފުރުން ކުލަ ގަދަކޮށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު ފެންނަނީ ކުރިން އަޅުވާފައި އޮތް ފިލްމެއް، އަލުން އެ ފިލްމު ބަލާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއްނުވޭ - ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
މިސަރުކާރުވަނީ ގައުމު، ފާލުން ނައްޓުވާލާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެތައް ބަޔެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން: ޝާހިދު
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ޝާހިދު ވާދަކުރައްވަނީ