ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:58
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ ރޭސް 2023
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓު ލައްވައިފި، ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިންމުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް
 
އިތުވެ ދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާނީ ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހެއްދެވުމަށް
 
ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރިނަމަވެސް، ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިންމުން ރަނގަޅުވާނެ

ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބެހެއްްޓިފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ.

ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ގޮތެއް ނިންމަވައިފިނަމަ، އެގޮތެއް ބަލައިގަންނަންވާނެކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބެއް ނިމިގެންދާއިރު ހުރިހާ މީހުން އެކަކަށް ވޯޓު ނުލާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ މީހަކުވެސް އިސްކުރަންޖެހޭނީ ޤައުމު ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރިނަމަވެސް، ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިންމުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ނިންމެވުމަށް އެމަނިކުފާނުވެސް ތާއީދު ކުރައްވާނެކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު އަދާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށްވެސް ފައިސަލް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

ފައިސަލް ވަނީ ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ އެންމެންވެސް އެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވެ ދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާނީ ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހެއްދެވުމަށްކަަމަށެވެ. އަބަދުވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާނީ ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ވުމަށްކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް