ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 21:45
ޕޯޗުގަލުގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައި
ޕޯޗުގަލުގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައި
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ދުނިޔެ ހޫނުވުން
ދުނިޔެ ހޫނުވަމުންދާ މައްސަލާގައި 6 ޒުވާނަކު 32 ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި
 
ދުނިޔެ ހޫނުވުން އިތުރުވާ ރޭޓް، 3 ޑިގްރީއަށް އަރާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެއްޖެނަމަ ދުނިޔެއަށް ވަރަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމަށް މި ކުދިން ބުނޭ

ދުނިޔެ ހޫނުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ގަސްކަރައިގައި ރޯވުމުގެ ހާދިސާތަކުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ތަހައްމަލްކުރަމުންދާ ޕޯޗުގަލުގެ 6 ޒުވާނަކު ގުޅިގެން، ދުނިޔޭގެ 32 ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ކޯޓް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސްގައި ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. މި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އީޔޫގެ ހުރިހާ މެމްބަރު ގައުމަކާއި، އިގިރޭސިވިލާތް، ނޯވޭ، ރަޝިޔާ، ސްވިޒަލޭންޑް އަދި ތުރުކީ ހިމެނެއެވެ. ޒުވާނުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ، ބޮޑެތި ސަރަހައްދުތައް އަނދައިގެން ދިއުމުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގަން މެދުވެރިވަނީ ޕެރިސް އެގްރީމަންޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓާ އެއްގޮތަށް މި ގައުމުތަކުން އަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީއެވެ. އަދި ދުނިޔެ ހޫނުވުން އިތުރުވާ މިންވަރު 1.5 ޑިގްރީގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން، ގްރީން ހައުސް ގޭސް ޖައްވަށް ދޫކުރުން މަދުކޮށްފައި ނުވާތީއެވެ.

މިއީ ސްޓްރެސްބަރގްގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ކޯޓް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސްގައި މިފަދަ ދައުވާއެއް އުފުލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މައްސަލަ ކާމިޔާބުވެގެން ނިމިއްޖެނަމަ އެ ގައުމުތަކުން ގާނޫނީގޮތުން ތަބާވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާފައެވެ.

އުމުރުން 11 އަހަރާ 24 އަހަރާ ދެމެދުގެ މި ކުދިން ހުށަހެޅި ދައުވާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ޕޯޗުގަލުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި އަލިފާން ރޯވާއިރު، މިއީ ދުނިޔެ ހޫނުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އެކުދިން ފައިސާގެ ބަދަލަކަށް އެދިފައި ނުވާއިރު، ބުނެފައިވަނީ، އަސާސީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަމުގައިވާ ދިރިތިބުމުގެ ހައްގާއި އާއިލީ ދިރިއުޅުމެއް ލިބުމުގެ ހައްގުފަދަ ކަންކަމުން ކުދިން މަހުރޫމްވަމުން ދަނީ، މޫސުމަށް ބަދަލު އައުމާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުތަކުން އަމަލީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާތީއެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން (ޚާއްސަކޮން ދުނިޔެ ހޫނުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން) މިހާރުވެސް އެކުދިންގެ ހަޔާތަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިގޮތުން އަބަދު ގޭތެރޭގައި ތިބެން ޖެހުމާއި ބޭނުންވާ ވަރަށް ނިދި ނުލިބުމާއި އަދި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކަސްރަތު ނުލިބުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން "އެންގްޒަޔަޓީ" މައްސަލަތަކާއި ނޭވާހިއްލުން ފަދަ ބަލިތަކަށް ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ މަރިއާނާ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ ވެށި ތަޣައްޔަރުވެފައި ނުވާ ފެހި ދުނިޔެއެއް ކަމަށާއި، ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ހުރެގެން ބޮޑުވުމަށް ކަމުގައެވެ. މިހާރު ކަންތައް ވާގޮތުން، މުސްތަގްބަލުގައި ދުނިޔެއަށް ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ބިރުގަންނަ ކަމަށާއި، އުޅޭ ވެށި ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ ގޮތަކާމެދު ބިރުގަންނަ ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ކްލޯޑިއާ ބުނީ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އަޑުއިވުމުން މަރިއާނާ މިހާރުވެސް ބިރުގަންނަ ކަމަށާއި، އެހެން ވަނީ 2017ގައި ޖަންގަލީގައި އަލިފާން ރޯވިއިރު މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ހަރަކާތްތެރިވި ހަނދާންތައް އާވާތީ ކަމުގައެވެ. އެފަހަރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގައި ވެސް 50 ހާސް އޭކަރުގެ ގަސްކަރައިގެ ސަރަހައްދެއް ވަނީ އަނދައިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި އެތައް މޭލެއްގެ ދުރުގައި ހުންނަ އެކުދިންގެ ގެޔަށް އަޅިތައް ބުރަމުންދާކަމަށް އެކުދިން ބުނެފައި ވެއެވެ. އިތުރަށް އެކުދިން ބުނިގޮތުގައި، މަރިއާނާގެ އުމުރުގެ ކުދިންނަކީ ރައްޓެހި ކުދިންނާއެކީ ޓިކްޓޮކް ކުޅެ، ނަށައިހަދާވަރުގެ ކުދިން ކަމަށްވާއިރު، މަރިއާނާ މިފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު ވިސްނައި، މިކަމުގައި ބައިވެރިވާކަމީ ވަރަށް ހައިރާންވާވަރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކުދިންގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރާނީ އެ 32 ގައުމުގެ ޕޮލިސީތައް މިހާރު ހުރިގޮތުން، ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން މަތިވާ މިންވަރު މި ގަރުނު ނިމެންވާއިރަށް ތިން ޑިގްރީއަށް އަރާނެކަމަށެވެ. އެފަދަ ބަދަލަކީ ދުނިޔެއަށް ވަރަށްވެސް ނުރައްކާތެރި ބަދަލަކަށް ވާނެކަމަށް، އެކުދިންނަށް ތާއީދުކޮށްފައިވާ ގްލޯބަލް ލީގަލް އެކްޝަން ނެޓްވަރކުގެ ޑިރެކްޓަރުވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުތަކުން އަރޖެންޓް އެކްޝަން ނުނަގައިފިނަމަ މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޒުވާނުންނާ އެހެންވެސް ޒުވާނުންގެގެ ހަޔާތުގައި ކެތްކުރަން އުނދަގޫހާ ހޫނުކަން ކުރިމަތިވެ، އެމީހުންގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގާބިލުކަން ސަރުކާރުތަކުގެ ކިބައިގައި ހުރެމެ، ފިޔަވަޅު ނާޅަން ނިންމައިގެން ތިބީކަމަށް، ގްލޯބަލް ލީގަލް އެކްޝަން ނެޓްވަރކުގެ ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް