ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:09
ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ
ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަށް ރައީސްގެ ދެ ހައްލެއް، އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލު އަންނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ޑޮލަރު ބޭނުންވަރަކަށް ލިބެން ފަށާނެ
 
30 އިންސައްތަ ހިފެހެއްޓުނުކަމުގައި ވީނަމަ ޑޮލަރުގެ ރޭޓް 15 ރުފިޔާއަށްވުރެ ތިރިއަށް ގެންދެވޭނެ
 
30 އިންސައްތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަންޖެހޭ ވަގުތު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުން
 
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ދެ ހައްލެއް ހުށަހަޅުއްވައި އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލު އަންނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނެކަމަށާ އޭރުން ޑޮލަރު ބޭނުންވަރަކަށް ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، އާންމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާންމުން އެދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މެނިފެސްޓޯގައި ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި އެކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ކަންކުރައްވާނެ ގޮތް ހިމަނުއްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ދެގުނަކޮށް، 82 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން 170 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ދެގުނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބޮޑުބަޔަކީ ޑޮލަރު ކަމަށާއި، އެއީ ޑޮލަރުން ވަންނަ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދިއުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

6 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެބަ އެތެރެކުރެވޭ. އެހެންކަމުގައިވާނަމަ ޑޮލަރަށް ދަތިވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮންނަން ނުޖެހޭ. ސަބަބަކީ މީގެ ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒުކުރުން. ބޭނުންވާ މީހަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރަނގަޅު އަގުގައި ޑޮލަރު ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާއިމްކުރެވެން ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދައުރުގައި އެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ. އެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރީ ޑީ-ޑޮލަރައިޒޭޝަނަކަށްދާން. ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. މާނައަކީ ޑޮލަރު ލިބޭ މީހުން ވެސް ޖެހޭނީ ޑޮލަރު މާރުކުރަން އެއިރުން. އެމީހުން ގަންނަ ހުރިހާ އެއްޗެސް ވެސް ދޭ މުސާރަވެސް ދޭންޖެހޭނީ ރުފިޔާއިން. ޓެކްސްއެއް ދެއްކިޔަސް ދޭންޖެހޭނީ ރުފިޔާއިން. އެހެންކަމުގައިވާނަމަ އެ ޑޮލަރު މާރުކުރަންޖެހޭނެ ސަރުކާރުން، ބޭންކުތަކުން އެމްއެމްއޭއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ބޭންކުތަކުން ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ޓޫރިސްޓް އިންޑަސްޓްރީގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާއެކީގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެވަނަ އޮޕްޝަނަކަށް ވާހަކަދެކެވުނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ޑޮލަރުގެ ވަކި އިންސައްތައެއް ރާއްޖޭގައި ހިފެހެއްޓުން ކަމަށެވެ. 30 އިންސައްތަ ނަމަވެސް ވަކި މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓަންޖެހުން ކަމަށާއި، އެކަމަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުނު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަށް ބޭނުންވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އިތުބާރު. ގާނޫނީގޮތުން ހޯދައިދިނުން. އޭގެ މާނައަކީ އެ ބަހައްޓާ 30 އިންސައްތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަންޖެހޭ ވަގުތު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން. އަދި ދިވެހި އިންވެސްޓަރުން ވެސް ތިބީ ބޭރުން ލޯނު ނަގައިގެން. އެ ލޯނު ދެއްކޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ސަރުކާރުން ގާނޫނީގޮތުން އެ ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދީފައިބޭއްވުން. އޭގެ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން އެބަގެންދަން. މިޔަގީންކަން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެވިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ މިއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން. ރާއްޖެއަށް ވަންނަ ޑޮލަރުގެ 30 އިންސައްތަ ހިފެހެއްޓުނުކަމުގައި ވީނަމަ ޑޮލަރުގެ ރޭޓް 15 ރުފިޔާއަށްވުރެ ތިރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް. މިއީ ކުރެވޭނެ ކަންކަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި، އިންތިހާބުވުމަށްފަހުގައި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑޮލަރާއި ގުޅޭ ކޮންމެވެސް އެއް ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒުކުރަން ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެގެން އުޅޭ ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ހުންނަ ޑޮލަރު އޭޓީއެމްއިން ޑޮލަރު ނެގޭ އުސޫލުން އައްޑޫ ސިޓީންވެސް އެކަން ކުރެވުމަކީ ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި، އާންމުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އެދޭ އެދުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބީއެމްއެލްއާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް އައްޑޫއިން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުނު ނަމަ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ: ރައީސް ސޯލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުން ލޯނު ނުނަގާ ކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު، މިހާރު ވެސް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް އިޝޫކޮށްފައިވޭ: ރައީސް ސާލިހު
ޓެކްސް ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމެވިއިރު، އެއީ މިހާރު ވެސް ދެމުންދާ ފައިސާއެއް: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި