ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:33
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަން
ރައީސް ޞާލިހުގެ ލެގަސީ އަކީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ފޯރުކޮށްދެއްވުން - ޖީހާން
 
ސާފު ބޯފެނާއި ފާހަނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހުކަމާއި މެދު ދެބަސް ނުވެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
ފެނާއި ނަރުދަމާ އަކީ ހައްގުތަކުގެ ފުރަތަމަ ކަން ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވި
 
އެ ފަޚުރު ރައީސާއި މެދު އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވި

ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ލެގަސީ އަކީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ފޯރުކޮށްދެއްވުންކަމަށާއި އެ ފަޚުރު ރައީސާއި މެދު އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޖީހާން ވަނީ މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިން ސަރުކާރެއް ނެތް ކަަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ކަމަނާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމު، އަދި ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަސާސީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އުފަލުގައި ނުވަތަ ގަދަރުވެރިކޮށް އުޅުމުގެ މައި ތަނބަކީ އެ މީހުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނަކީ ނަޖިސް ފެނުން ފެންވަރައިގެން ފާހަނާ ކުރާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތި ތިބި ބައެއް. އެކަަމަކު ރައީސްގެ މި ވެރިކަމުގެ ލެގަސީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމްކޮށްދެއްވި ރައީސް އަކީ އެއީ. އެތައް ވެރިކަމެއް ގޮއްސި. އެއީ އެންމެ ބޭސިކް ދެއްތޯ؟ އެކަމުގެ ފަޚުރު އަޅުގަނޑުމެން ރައީސާއި ދޭތެރޭގައި އަބަދުވެސް ވާނަން
ޖީހާން މަހްމޫދް / ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ފެނާއި ނަރުދަމާ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑު މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރަށް ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އައި އިރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހައްގުތައް އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށް ނުދީ ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެއީ އާއްމުންނަށް ކިހާ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަން އިހުސާސް ނުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އާއްމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިގެން ތިބި ކަމެއްކަން ޖީހާން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަދަނީ އަދި އެހެނިހެން ހައްގުތައް ހޯދާދިނުމުގައި ވެސް މި ސަރުކާރަކީ މިސާލެއް ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޔާސީ ހައްގުތަކާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހައްގުތައް ވެސް މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިން ވަރަށް ފޯރުކޮށްދިން ސަރުކާރެއް ނެތް ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް