ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 15:37
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަވަސް
ޝަހުސު އޮޅުވާލުން
ޝަޚުސު އޮޅުވާލި މީހަކު 6 މަހަށް ގޭބަންދުކޮށްފި
 
މިއީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާ މައްސަލައެއް
 
އިފްތިތާޙީ ބަޔާންވެސް އިއްވާފައިވަނިކޮށް އޭނާ ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައި
 
އޭނާގެ ޖަލު އަދަބު ވަނީ 6 މަހާއި 4 ދުވަހުގެ ގޭބަންދުގެ އަދަބަކަށް ބަދަލުކޮށްދީފައި

ޝަހުސު އޮޅުވާލުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު 6 މަހަށް ގޭބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ މ މެކޯނާގެ މުޙައްމަދު ޝާހީންގެ މައްޗަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް މި ދައުވާކޮށްފައިވަނީ، ހުއްދަނެތި ގެއަކަށް ވަން މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން އޭނާ ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރުމުން، އޭނާގެ މައުލޫމާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހެއްގެ ނަމާއި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ދީފައިވާތީއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޝަހުސު އޮޅުވާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ. ވުމާއެކު، ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާ ސާބިތު ކުރުމަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޝަރީއަތުން ވަނީ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ޤަރީނާތަކަށް ބަލާއިރު، މިއީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ދައުވާއެއްކަމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތް ފަށައި، އިފްތިތާޙީ ބަޔާންވެސް އިއްވާފައިވަނިކޮށް އޭނާ ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޝަހުސު އޮޅުވާލާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވުނީ އޭރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައި ހުރުމުންކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައިވާތީއާއި، އެއީ ސައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ އިއުތިރާފެއްކަމަށްވާތީ ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނުނެގުމަށް ޝަރީއަތުން ނިންމިއެވެ.

ޝަރީއަތުން ވަނީ މިއީ އޭނާގެ އިއުތިރާފުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

މި ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން އޭނާ 3 މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، އޭގެ ތެރެއިން އޭނާ ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ އަދަބަކީ 3 މަހާއި 2 ދުވަހުގެ ޖަލު އަދަބެއްކަމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެއަށްފަހު، ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 1005 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭނާގެ ޖަލު އަދަބު ވަނީ 6 މަހާއި 4 ދުވަހުގެ ގޭބަންދުގެ އަދަބަކަށް ބަދަލުކޮށްދީފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވީ ގާޒީ މުޙައްމަދު މިސްބާޙުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް