ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:03
ވިސާއާ ނުލައި ދަތުރުކުުރުމަށް ރާއްޖެއާއި ގަޔާނާއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުން
ވިސާއާ ނުލައި ދަތުރުކުުރުމަށް ރާއްޖެއާއި ގަޔާނާއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ގަޔާނާ
ދިވެހީންނަށް ވިސާއާ ނުލާ ގަޔާނާ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
 
އެ ޤައުމަށް އެތެރެވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުރެވޭނެ

ވިސާއާ ނުލާ ދިވެހީންނަށް ގަޔާނާ އަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖެއާއި ގަޔާނާ އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޚަލީލެވެ. އަދި ގަޔާނާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ހޫ ހިލްޓަން ޓޮޑްއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ދިވެހިންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ގަޔާނާއަށް ދަތުރުކޮށް، އެ ޤައުމަށް އެތެރެވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެ ޤައުމުގައި ތިބެވޭނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ގަޔާނާގެ ރައްޔިތުނަށްވެސް ވިސާނެގުމެއްނެތި 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށް، ކިޔަވަން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ފަދަ ކަމަކަށް ގޮސް ހުންނަ ނަމަ ވިސާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ގަޔާނާއަކީ ދެކުނު އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ޤައުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން ގަޔާނާއާއެކު ޚާރިޖީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ 13 އޭޕްރިލް 1994 ގައެވެ. މިއަހަރު މި ގުޅުމަށް 29 އަހަރު ފުރިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް