ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:35
ނާއިބު ރައީސް ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ނާއިބު ރައީސް ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ރާއްޖެއާއި ސައޫދީގެ ގުޅުން ބަދަހިވެ، ކުރިއަރައިގެން ދިޔައީ އިސްވެރިންގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން: ނާއިބު ރައީސް
 
ސައޫދީ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި
 
ރާއްޖެ އާއި ސައޫދީއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައި ވަނީ 17 މާރިޗު 1981 ގައި

ރާއްޖެއާއި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގުޅުން ބަދަހިވެ، ކުރިއަރައިގެން ދިޔައީ ދެ ޤައުމުގެ އިސްވެރިންގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާއިބު ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ 93ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އާލްސަޢުދާއި ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އާލްސަޢުދާއި ސައުދީ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރައްވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާއިބު ރައީސް ވަނީ، ރާއްޖެ އާއި ސައޫދީއާ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ރަޙްމަތްތެރިގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖެއާއި ސައޫދީއަކީ، ދީނީގޮތުންނާއި ސަގާފީގޮތުން އަދި ތާރީޚީގޮތުން ވެސް ގާތްގުޅުންތަކެއް އޮތް ދެ ޤައުމުކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެެވެ.

ނާއިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ހިޖާޒުކަރަ އާއި ނަޖުދުކަރަ އެކުވެ ކިންގްޑަމް އޮފް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އުފެދިގެން އައިގޮތުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ. އަދި ފާއިތުވި ތަނުގައި، ސައޫދީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި، އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިސާދާއި ތައުލީމާއި ސިއްހަތާއި ޓެކްނޮލޮޖީފަދަ ދާއިރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކުރައްވައި އެކަންކަމަށް ތައުރީފުކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއާއި ސައޫދީގެ މެދުގައި އޮތް ގާތްގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވައި، ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިވެ ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ، ދެ ޤައުމުގެ އިސްވެރިން ގެންގުޅުއްވި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ދިވެހިންނަށް އީ-ވިސާ އަދި އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުމަށް މިއަހަރު ސައޫދީ ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގައި ކުރިއަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި، ސައޫދީ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ސައޫދީއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައި ވަނީ 17 މާރިޗު 1981 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް