ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:52
ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ޖޭއެސްސީ
ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް ސަސްޕެންޑުކުރި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަސްމަކަށް ގުޅައި، މެސެޖުކޮށް ހެދިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު

ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޒު އަލީ އާދަމް، ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޒު އަލީ އާދަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން، 2023 މޭ 25 ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އެންގި އެންގުން ނިމި، އަދި 2023 ޖުލައި 24ގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުން، 60 ދުވަސް ވުމާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކޮށް ނިމިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، 2023 ޖުލައި 23ގައި ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޒު އަލީ އާދަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ އިތުރު އެހެން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި، ތަހުގީގަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލައި، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، 2023 ސެޕްޓެންބަރު 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، އިސްވެދެންނެވުނު ގާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ލ) ގެ ދަށުން ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޒު އަލީ އާދަމް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް، 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަލީ އާދަމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމަވާފައިވަނީ ހދ ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަސްމަކަށް ގުޅައި، މެސެޖުކޮށް ހެދިކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް